Bergens kulturelle spaserstokk er en byomfattende ordning som tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger i Bergen. Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen søker om å være del av Spaserstokkens program.

Fristen for å melde inn programtilbud for 2024 var 1.oktober 2023. 

Bergens kulturelle spaserstokk, også kjent som Spaserstokken, inngår i den nasjonale satsingen "Den kulturelle spaserstokken" og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser. Det stilles krav om kunstnerisk/kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet til bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre.

Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet. Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø.

Programmet tilbys direkte til mottagerstedene.

Alle profesjonelle kunst- og kulturutøvere med tilhold i Bergen kan melde inn tilbud til Spaserstokken.

Tilbud ønskes velkommen fra profesjonelle kunst- og kulturutøvere innen alle sjangre, både enkeltpersoner og grupper/ensembler. Utøverne må være aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis og må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Som utøver i Bergens kulturelle spaserstokk må du være tilgjengelig i perioder på opptil 10 dager, med to forestillinger per dag.

Utøvere i Spaserstokken honoreres dagshonoraret som KS og Creo avgjør at oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken mottar. Honoraret er for en formidlingsdag under forutsetning av to fremføringer pr dag. I tillegg vil utøvere få dekket utgifter til kjøring mellom institusjoner. 

Spaserstokk-arrangementene gjennomføres primært på kommunens sykehjem og eldreboliger. 

Sykehjem mottar 2-3 tilbud i halvåret, og aktivitetssentre og omsorgsboliger får 1-2 tilbud i halvåret.

Programtilbudet i Spaserstokken fordeler seg på to kategorier:

Breddetilbud: Dette tilbudet omfatter opptredener som alle eller de fleste på mottakerstedet kan ha glede av, uavhengig av mental/fysisk tilstand. I denne kategorien inngår konserter og allsangtilbud, teaterforestillinger, foredrag og filmvisninger. Arrangementene er åpne for alle på mottakerstedet, både beboere og pårørende, og har normalt en varighet på 30-45 minutter.

Nærtilbud: Dette er arrangementer som henvender seg til en mindre gruppe publikummere. På disse arrangementene kommer deltakerne i nærmere kontakt og dialog med kunstnerne og/eller formidlerne. Eksempler på arrangementer i denne kategorien er male- og skrivekurs og litteratursamtaler. Enkelte tilbud strekker seg også over flere besøk.

Alle arrangement i regi av Spaserstokken foregår på dagtid.

I utvelgelsen av programtilbudet vektlegges følgende:

  • at tiltaket er av høy kvalitet
  • at tiltaket er tilrettelagt for målgruppen

Programmet velges ut av en programgruppe bestående av representanter fra Seksjon for kunst og kulturutvikling, Etat for sykehjem og Enhet for aktivitet og mestring.

Når du sender inn ditt programtilbud, er det viktig at du gir en så utførlig beskrivelse av innholdet i prosjektet som mulig, samt at du legger ved CV på alle involverte utøvere.

Dersom du har video- og/eller lydopptak, eller bilder som viser innholdet i tilbudet, så er det ønskelig at dette også legges ved programtilbudet.

Frist for å melde inn program til Spaserstokken er 1. oktober for påfølgende kalenderår. Skjema for innmelding av programtilbud blir lagt ut på kommunens nettsider innen 1. september.

Utøvere kan forvente å få svar på sitt programtilbud innen 8 uker etter frist for innmelding.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med rådgiver ved Seksjon for kunst og kulturutvikling, Ann-Kristin Nordal-Seljestokken på e-post 

Ann-Kristin.Nordal-Seljestokken@bergen.kommune.no.