Barn ser på kunst

Den Kritiske Skolesekken skal bidra til at barn og unge kan diskutere og reflektere rundt sine egne kunst- og kulturopplevelser, og øve seg på å delta i den offentlige samtalen. Profesjonelle kritikere innen alle kunstfelt kan søke om å levere et tilbud. 

Den Kritiske Skolesekken er et tilbud som gis gjennom Den Kulturelle Skolesekken til skoler i Bergen kommune. Gjennom Den Kritiske Skolesekken skal barn og unge møte en kunstkritiker og få grunnleggende opplæring i kunstkritiske verktøy. Målet er at ungdommene skal oppleve et større eierskap til både offentlig ytringskultur og sine egne kunstopplevelser, samtidig som de utvikler et språk for å reflektere rundt det de har sett eller opplevd som bør ha overføringsverdi til andre områder. 

Elevene har en kunstopplevelse sammen, og har én time undervisning med en kritiker både før og etter. Det legges opp til å engasjere elevene i en åpen samtale om hva de opplever i møtet med et kunstverk, ulike tilnærmingsmåter og vurderingskriterier, og gjøre dem bevisst hvilke ressurser de allerede besitter. En viktig del av tanken i Den Kritiske Skolesekken undervisningen er å fremheve kritikkens rolle i samfunnsdebatten og oppfordre elevene til å delta i den offentlige samtalen. 

Flere av tilbudene i Den Kritiske Skolesekken knytter seg til kunsttilbudene som tilbys gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS), og kan bookes av skolene som et ekstra tilbud som danner en utfyllende ramme rundt f.eks. en teater- eller danseforestilling. 

Bergen kommune har i sin kunst- og kulturpolitikk hatt en særlig satsing på kritikkfeltet. Dette er særlig tydeliggjort i kommunens Kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027, der kunstkritikk og debatt fremheves som én av fem hovednøkler for å styrke kunstfeltet som helhet. Kritikkfeltet ble med denne planen betegnet som et eget kunstfelt, på lik linje med 

Kritikkfeltet har dermed også fått en viktig rolle i kommunens øvrige kulturpolitiske planer. I kommunens Kunstformidlingsplan for barn og unge 2020-2025 fremheves viktigheten av at barn og unge gis mulighet til å uttrykke sin mening, motstand, og får rom til å reflektere og oppleve. Skal man ta kunstens rolle i et medborger- og dannelsesperspektiv på alvor, der kunsten er viktig for den demokratiske samtalen i et samfunn, så må barn og unge inviteres inn til å ta del i denne samtalen gjennom kritikken. Det ble i planen lagt inn tiltak om at man skulle innføre kunstkritikk som en del av programmet i Den Kulturelle Skolesekken, et tiltak som ble enda tydeligere formulert i kommunens Plan for deltagelse og mangfold i kunst og kulturfeltet 2021-2030 som et ytrings- og demokratibyggende prosjekt. 

Inspirert av samarbeidet mellom Kulturtanken og Norsk kritikerlag, startet Bergen kommune opp prøveprosjektet for Den Kritiske Skolesekken i 2020. Musikk- og scenekunstkritiker Maja Sievers Skanding har på oppdrag fra Bergen kommune utviklet et undervisningsopplegg i kunstkritikk tilpasset ungdomsskoleelever i bergensskolen. Gjennom en åpen utlysning har bergensbaserte kritikere innen alle kunstfelt meldt sin interesse for å delta som utøvere i Den Kritiske Skolesekken. I tillegg til å tilby et tilpasset formidlingsopplegg innen sitt kunstfelt, ble det dannet en arbeidsgruppe for prosjektet der man kan dele erfaringer og drive intern fagutvikling. 

Den Kritiske Skolesekken i Bergen er én av mange prosjekter både i Norge og internasjonalt som arbeider med kritikk for, med og av barn og unge. Anette Therese Pettersen, kritiker og stipendiat hos Kulturtanken, har opprettet en oversikt med informasjon om ulike prosjekter som kan leses på Kulturtanken sine sider her, eller lastes ned som pamflett her.

Våren 2024 tilbys følgende kurs gjennom Den Kritiske Skolesekken i Bergen (mer informasjon og påmelding via lenkene):

Galleribesøk sammen med en kunstkritiker:

Høsten 2023 tilbys følgende kurs gjennom Den Kritiske Skolesekken i Bergen (mer informasjon og påmelding via lenkene):

 • Kritikerverksted - dans
  Workshop i forbindelse med Carte Blanche sin danseforestilling BIRGET; ways to deal, ways to heal.  Med kritiker og dansekunstner Berit Einemo Frøysland. 
 • Galleribesøk med en kunstkritiker
  Renate Synnes Handal skriver til daglig om kunst i Bergens Tidende, og inviterer elevene til å bli med henne på galleribesøk. Høsten 2023 besøker vi Børre Sæthre sin installasjon i Tårnsalen på KODE.

Høsten 2022 tilbys følgende kurs gjennom Den Kritiske Skolesekken i Bergen (mer informasjon og påmelding via lenkene):

 • Kritikerworkshop – Peer Gynt
  Workshop i forbindelse med oppsetningen Peer Gynt på det Vestnorske Teateret. Med scenekunstkritikerne Maja Skanding og Judith Dybendal. 
 • Galleribesøk med en kunstkritiker
  Renate Synnes Handal skriver til daglig om kunst i Bergens Tidende, og inviterer elevene til å bli med henne på galleribesøk. Høsten 2022 besøker vi Lydgalleriet, Bergen Kunsthall, Gyldenpris Kunsthall og KODE 2. 
 • Kurs i litteraturkritikk
  Musikk- og litteraturkritiker Joakim Randa Bertelsen gir en innføring i begreper og praktiske verktøy vi kan bruke for å diskutere hva som gjør en tekst god. 

Den Kritiske Skolesekken er en satsing ved Seksjon for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune. 

Profesjonelle kritikere innen alle kunstfelt er velkommen til å ta kontakt om de ønsker å tilby et formidlingsprogram. 

Ved spørsmål om prosjektet, ta kontakt med seniorrådgiver Linn Kornerud på e-post Linn.Kornerud@bergen.kommune.no

Tilbudene for Den Kritiske Skolesekken ligger i DKS-portalen