Fire hender holder hverandre

Ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet, kan søke om tilskudd. Søknadsfristen for tilskudd for 2024 er 20. mai 2023. Formålet med tilskuddordningen er å stimulere til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bergen. 

 • bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bergen.
 • tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats.
 • bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.
 • bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp.
 • ha en andel egenfinansiering og kan tenkes ha overføringsverdi til annen virksomhet som er drevet eller finansiert av Bergen kommune.

Historisk har en relativt stor andel av tilskuddene innen disse områdene gått til store ideelle organisasjoner med lang tradisjon og erfaring innen frivillighet. Kriteriene er innrettet slik at de i mindre grad begrenser hvem som får tilskudd og hvor mye den enkelte får i tilskudd.

Tilskudd gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Søkerne må dokumentere at organisasjonen er ideell. Bergen kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende kategorier organisasjoner:

 • organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Bergen, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
 • ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger
 • bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning og driver informasjons-, kurs-, og veiledningstilbud overfor medlemmer, interessepolitisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid
 • organisasjoner som ivaretar klima- og miljøhensyn i sitt arbeid der det er relevant

Kriteriet om klima- og miljøhensyn er gjeldende med forbehold om at nye retningslinjer og kriterier for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialområdet vedtas av bystyret i desember.

Tilskudd gis til ideelle og frivillige organisasjoner. Søkerne må dokumentere at organisasjonen er ideell. Bergen kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende organisasjonstyper:

 • organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Bergen, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
 • ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger
 • bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning og driver informasjons-, kurs-, og veiledningstilbud overfor medlemmer, interessepolitisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid

Søknadene vil bli behandlet i forbindelse med budsjettprosessen, og blir endelig vedtatt i bystyret i desember.

Søknadene må utformes i den digitale løsningen for søknad om tilskudd. 

 

Søknad om tilskudd til drift av frivillige organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet