Gå tilbake til:
Du er her:

Organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innen eldreformål og helse- og omsorgssektoren, kan søke tilskudd fra Bergen kommune fra en av de to tilskuddsordningene. 

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist er 20. mars. Fristen må overholdes.

 

Formålet med tilskuddsordningene er å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, aktivitet og deltakelse i samfunnet for innbyggere i kommunen innenfor disse målgruppene.

Bergen kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til frivillige organisasjoner og lag som:

 • driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet (for eksempel treningsgrupper, veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste, sosiale treff og andre arrangementer)
 • driver virksomhet som har nytteverdi for flere enn organisasjonens/lagets egne medlemmer
 • baserer virksomheten på en viss egeninnsats (for eksempel kontingent, egenandel, loddsalg)
 • gir et tilbud som er åpent for alle kommunens innbyggere

Tilskuddet gis ut ifra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og kriterier.

 • Søknad sendes inn elektronisk via Tilskuddsportalen på kommunens nettside. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning.
 • Søknadskjemaer er tilgjengelig i portalen fra 5. februar.
 • Søknadsfrist er 15. mars.

Total ramme til fordeling i 2022 på begge tilskuddsordninger er kr. 893 900.

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

 

 • Må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke?
  Ja, dere må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom organisasjonen ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene.
  Enkeltpersoner som søker, må bruke fødselsnummer.
 • Hvordan registrerer vi endringer i organisasjonen?
  Endringer i organisasjonen registreres i Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene.  Endringer som registreres her er: 
  Nytt styre
  Ny adresse
  Signaturrettighet
  Prokura (fullmakt til å signere)
  Fratre min rolle i organisasjonen
 • Kan vi søke på flere tilskuddsordninger?
  Dere kan ikke søke om tilskudd til samme formål fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Dere kan søke om tilskudd fra flere tilskuddsordninger dersom det er til ulike formål.
 • Når får vi tilskuddet?
  Dersom dere blir innvilget tilskudd , vil den som dere har lagt inn som kontaktperson motta et tilsagnsbrev på e-post. Tilskuddet blir utbetalt senest 10. juli.
 • Hva skjer hvis aktiviteten ikke blir gjennomført?
  Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales.
 • Vi har fått avslag, kan vi klage?
  Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dere kan derfor ikke klage.
 • Må vi rapportere på tilskuddet?
  Ja, dere rapporterer ved innsending av ny søknad. Dersom dere ikke søker på nytt neste år, vil dere motta en e-post hvor dere blir bedt om å rapportere på e-post innen en nærmere angitt frist. Rapporten består av regnskap og årsmelding for foregående år.  

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen.
E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no
Telefon: 408 15 516