Organisasjoner og lag som driver frivillig aktivitet av og for seniorer eller helse- og omsorgsorganisasjoner, kan søke tilskudd fra Bergen kommune fra en av de to tilskuddsordningene (tidligere tilskudd til eldreformål og tilskudd til helse- og omsorgssektoren). 

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist er 20. mars. Fristen må overholdes.

Ordningene lyses ut medio februar.

 

Tilskudd til seniororganisasjoner gir driftstøtte til frivillige lag og organisasjoner som skaper aktivitetstilbud for eldre innbyggere i Bergen, eller hvor hoveddelen av medlemsmassen til organisasjonen er eldre.

Tilskudd til helse- og omsorgsorganisasjoner gir driftsstøtte til denne typen organisasjoner som driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet som for eksempel treningsgrupper, veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste og sosiale treff.

Begge ordningene skal bidra til økt deltakelse i kultur- og aktivitetstilbud, utligning av sosiale forskjeller, bedre levekår og folkehelse.

Bergen kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til frivillige organisasjoner og lag som:

 • Driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet som for eksempel treningsgrupper, veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste og sosiale treff 
 • Baserer virksomheten på en viss egeninnsats (for eksempel kontingent, egenandel, loddsalg)
 • Gir et tilbud som er åpent for alle kommunens innbyggere
 • Skaper aktivitet i områder hvor det er lite aktivitet fra før av
  • Samarbeider med andre frivillige lag og organisasjoner 
  • Jobber aktivt med rekruttering av nye medlemmer/deltakere til organisasjonen
 • Aktiviteter som fører til at eldre kan bo lengre hjemme

Tilskuddet gis ut ifra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og kriterier.

Ved markedsføring skal støtte fra Bergen kommune synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende.

 • Søknad sendes inn elektronisk via Tilskuddsportalen på kommunens nettside. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning.
 • Søknadskjemaer er tilgjengelig i portalen fra medio februar. 

Tilskudd til eldreformål har en ramme på 1 013 000 kr til fordeling, mens tilskudd til helse- og omsorgsektoren har en ramme på 429 000 kr til fordeling. 

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

 

 • Må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke?
  Ja, dere må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom organisasjonen ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene.
 • Hvordan registrerer vi endringer i organisasjonen?
  Endringer i organisasjonen registreres i Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene.  Endringer som registreres her er: 
  Nytt styre
  Ny adresse
  Signaturrettighet
  Prokura (fullmakt til å signere)
  Fratre min rolle i organisasjonen
 • Kan vi søke på flere tilskuddsordninger?
  Dere kan ikke søke om tilskudd til samme formål fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Dere kan søke om tilskudd fra flere tilskuddsordninger dersom det er til ulike formål.
 • Når får vi tilskuddet?
  Dersom dere blir innvilget tilskudd , vil den som dere har lagt inn som kontaktperson motta et tilsagnsbrev på e-post. Behandlingstiden tar inntil 12 uker.
 • Hva skjer hvis aktiviteten ikke blir gjennomført?
  Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales.
 • Vi har fått avslag, kan vi klage?
  Du kan klage på vedtaket. Send klagen til mailto:Byrfornaering.kulturogidrett@bergen.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.
 • Må vi rapportere på tilskuddet?
  Ja, dere rapporterer ved innsending av ny søknad ved å legge ved årsmelding og regnskap fra foregående år. Dere vil også motta et rapporteringsskjema hvor dere må bekrefte at dere har sendt inn disse vedleggene ved søknaden. Søkere som ikke skal søke på nytt året etter må i samme skjema laste opp årsmelding og regnskap i Tilskuddsportalen.

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen.
E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no
Telefon: 408 15 516

Søk om tilskudd i Tilskuddsportalen