Gå tilbake til:
Du er her:

Ordningens målgruppe er alle arrangører av topp- og breddearrangement som blir arrangert i Bergen eller bergensregionen. Arrangører må være medlem av et idrettslag eller særforbund, og dermed medlem av Norges idrettsforbund.

Kriterier

  • Idrettslaget eller idrettsorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer.
  • Idrettslaget eller idrettsorganisasjonen som søker, må være tilhørende Bergen kommune.
  • Søknaden må inneholde forslag til budsjett, med antatte inntekter og utgifter. 
  • Arrangementet må være offentlig tilgjengelig.
  • Søknaden må inneholde opplysninger om eventuell annen offentlig støtte.
  • Arrangementet må være formelt forankret i idrettslagets eller idrettsorganisasjonens styre og godkjent av det aktuelle særforbund, -krets eller region.

 

 

 

Søknadsprosess

Dere kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål til ordningen kan dere kontakte Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom dere ikke mottar e-post, er ikke søknaden sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsperioden for ordningen er fortløpende gjennom hele året eller til midlene er brukt opp.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Etat for idrett prioriterer innkomne søknader.

Maksimalt tildelt beløp per søknad for denne ordningen er 100.000 kroner.

Vi forutsetter at eventuell bruk av kommunale anlegg er avtalt på forhånd med den aktuelle enhet.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon. Videre får dere et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan bli besvart innen én måned. 

Arrangementer som blir søkt i perioden mars til juli 2020, må regne med å måtte vente på et endelig svar på søknaden, da det er stor usikkerhet rundt muligheter for å gjennomføre arrangenter i denne perioden.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at begrunnelse for vedtak er mottatt eller svar på søknad er mottatt. Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til Bergen kommune ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

 

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 6, 2. etg.

Søknad arrangementsstøtte 2020