Gå tilbake til:
Du er her:

Alle idrettslag som er tilknyttet Idrettsrådet i Bergen og som har aktive medlemmer i aldersgruppen 6 til 19 år kan søke om barne- og ungdomsmidler. 

Kriterier

  • Idrettslaget må ha et organisasjonsnummer og være tilsluttet Norges idrettsforbund.
  • Idrettslaget må ha aktive medlemmer i aldersgruppen 6 til 19 år. Ungdom i aldersgruppen 13 til 19 år blir vektet ekstra i tildelingen.
  • Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Etat for idrett innhenter tall fra idrettens medlems- og organisasjonsregister i Norges idrettsforbund. Idrettslaget er derfor selv ansvarlig for at medlemsopplysningene som er innregistrert til medlemsregisteret er korrekte.
  • Dere må legge ved siste reviderte regnskap i søknaden. Med dette mener vi siste godkjente årsmøteregnskap. Vi forutsetter at idrettslagene følger Norges idrettsforbundslov om regnskapsbestemmelser kapittel 3 og frist for avholdt årsmøte innen den 31. mars. 
  • For frivillige lag og organisasjoner er revisjonsplikten ofte vedtektsbestemt, og det er tilstrekkelig at revisjonen blir utført på det nivået som ut fra gjeldende regler er vanlig for deres organisasjon.

Søknadsprosess

Dere kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål til ordningen kan dere kontakte Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom dere ikke mottar e-post, er ikke søknaden sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir lagt ut én måned før søknadsfrist. Søknadsfrist for ordningen er 01. mai 2021.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom saken ikke kan bli avgjort innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Behandling av personvernopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
E-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 6, 2. etg.
 

 

 

 

Søknadsskjema Barne- og ungdomsmidler 2021