Alle idrettslag som er tilknyttet Idrettsrådet i Bergen og som har aktive medlemmer i aldersgruppen 6 til 19 år vil få barne- og ungdomsmidler. Tilskuddet utbetales automatisk basert på medlemslister fra Norges idrettsforbund.

Tilskuddet vil bli utbetalt høsten 2024.

  • Idrettslaget må ha et organisasjonsnummer og være tilsluttet Norges idrettsforbund.
  • Idrettslaget må ha aktive medlemmer i aldersgruppen 6 til 19 år. Ungdom i aldersgruppen 13 til 19 år blir vektet ekstra i tildelingen.
  • Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett ved Etat for idrett innhenter tall fra idrettens medlems- og organisasjonsregister i Norges idrettsforbund. Idrettslaget er derfor selv ansvarlig for at medlemsopplysningene som er innregistrert til medlemsregisteret er korrekte.
  • For frivillige lag og organisasjoner er revisjonsplikten ofte vedtektsbestemt, og det er tilstrekkelig at revisjonen blir utført på det nivået som ut fra gjeldende regler er vanlig for deres organisasjon.

Idrettslag som er registrert hos Norges Idrettsforbund og har aktive medlemmer vil for 2024 slippe å søke om Barne- og ungdomsmidler. Tilskuddet vil bli automatisk utbetalt til idrettslag. Vi vil hente medlemstall registrert hos Norges Idrettsforbund.

Barne- og ungdomsmidlene  vil bli utbetalt i løpet av høsten 2024.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom saken ikke kan bli avgjort innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.00