Gå tilbake til:
Du er her:

Idrettslag, idrettsorganisasjoner, friluftsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører kan søke om tilskudd til nyskapende idrettsaktivitet og prosjekter, og forbedring av kvaliteten i eksisterende virksomhet. 

Kriterier

 • Søker må ha et organisasjonsnummer
 • Søker må være et idrettslag tilsluttet Idrettsrådet i Bergen, en idrettsorganisasjon tilknyttet Norges idrettsforbund, en friluftsorganisasjon tilhørende Bergen kommune eller en aktør som driver gode aktivitetstiltak eller prosjekter som ikke er profittbaserte.
 • Søker må være hjemmehørende i Bergen kommune og tiltakene dere søker om skal primært komme befolkningen i Bergen til gode.
 • Tiltaket må være formelt forankret i idrettslagets eller organisasjonens styre.
 • Søker skal legge ved budsjett for tiltaket, som viser antatte inntekter og utgifter.
 • Tiltaket må være et breddetiltak.
 • Rapport skal leveres innen tidsfrist, med mindre endringer er avtalt med saksbehandler. Manglende rapportering eller for sen levering, kan medføre at nye søknader ikke blir saksbehandlet eller at dere må betale tilbake deler eller hele beløpet .
 • Tiltak som er i tråd med vedtatt idrettspolitikk blir særlig prioritert. Dette gjelder blant annet:
  • Særlige satsinger for økt deltakelse blant funksjonshemmede.
  • Bedring av kjønnsbalansen blant aktive deltakere. 
  • Lavterskeltiltak for barn, ungdom, voksne og familier.
  • Tiltak overfor ungdom i alderen 13 til 19 år
  • Mangfold i aktiviteter og kreativitet blir vektlagt 
  • Tiltak innen idrett, fysisk aktivitet etter skole- og SFO tid.
  • Tiltak eller prosjekter dere søker støtte om skal være bærekraftige, og søker skal kunne videreføre prosjektet uten støtte fra Bergen kommune etter tre år. Dere må derfor fremvise en enkel fremtidig driftsmodell for tiltaket i søknaden. Det blir en prosentvis nedtrapping for tildeling av tilskudd over tre år, med inntil 100 prosent av godkjent søknadssum ved første års søknad, inntil 75 prosent av godkjent søknadssum ved andre års søknad og inntil 50 prosent av godkjent søknadssum ved tredje års søknad. Det blir årlig vurdert om søknaden er i henhold til kriterier og retningslinjer for ordningen, og det vil utifra prioriteringer kunne blir utbetalt mindre enn det prosentvise maksbeløpet. Det vil ikke være automatikk i at tilskuddsmottaker mottar tilskudd flere år på rad. Dersom resultatmål ikke blir nådd, vil støtten til tiltaket eller prosjektet falle bort ved neste søknad.

 

Søknadsprosess

Dere kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen, kontakt gjerne Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom dere ikke mottar e-post, er ikke søknaden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er løpende gjennom hele året eller til potten er oppbrukt. Siste frist for å søke 15. desember.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. Etat for idrett prioriterer innkomne søknader.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom vi ikke kan besvare søknaden innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Kontakt Etat for idrett for mer informasjon. 
E-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgate 6, 2. etg. 
 

Bergen kommune tilskuddsordninger