Formålet med ordningen er å utjevne økonomiske ulikheter og bidra til at flere barn og unge får delta i aktivitet uavhengig av økonomi.

Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon med eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for befolkningen i Bergen.

Tiltaket det søkes tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering.

(Refusjon forutsetter at Etat for idrett har mottatt tilskudd av Bufdir til formålet)

  • Målgruppe: barn og unge 6 -19 år.
  • Idrettslag registrert i NIF, samt andre frivillige organisasjoner som fremmer fysisk aktivitet kan søke om å få refundert egenandeler på aktivitetsleirer i ferier i egen regi. Idrettslaget må dokumentere deltagerutgift.
  • Det kan søkes om inntil kr 1200 pr deltaker. Kostnad over dette må bekostes av klubben. Leirene og aktivitetsskolene må ha en varighet på minimum 3- 5 dager.
  • Det kan søkes om støtte til inntil 10 deltakere på en leir. Dersom antallet overstiger dette skal det eventuelt avklares med Etat for idrett på forhånd.
  • Klubben må rapportere antall deltakere, kjønn og alder. Navnelister må kunne fremvises ved revisjon/kontroll. Det vil bli foretatt stikkprøver.

Det er kun mulig å søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen, kontakt gjerne Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom dere ikke mottar e-post, er ikke søknaden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet fortløpende. Siste frist for innsending av søknad er 30. november.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. Etat for idrett prioriterer innkomne søknader.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom vi ikke kan besvare søknaden innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.30