Formålet med ordningen er å utjevne økonomiske ulikheter og bidra til at flere barn og unge får delta i aktivitet uavhengig av økonomi.

Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon med eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for befolkningen i Bergen.

Tiltaket det søkes tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering.

  • Det kan søkes om inntil kr 1500,- pr. medlem.
  • Målgruppe: Barn og unge 6-19 år.
  • Tiltakene gjelder for idrettslag tilhørende Bergen Kommune og er registrert i Norges Idrettsforbund.
  • Idrettslaget/klubben må legge ved dokumentasjon på antall medlemmer, kjønn og alder til de det søkes refusjon for. Navnelister må kunne fremvises ved revisjon/kontroll. Det vil bli foretatt stikkprøver.
  • Søknad må være forankret i idrettslagets styre.
  • Søknader blir ikke behandlet før etter søknadsfristen 30. november 2023.

Det er kun mulig å søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen, kontakt gjerne Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom dere ikke mottar e-post, er ikke søknaden sendt inn. 

Søknadsfrist

Søknadene blir behandlet samlet etter siste frist for innsendelse av søknad som er 30. november.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. Etat for idrett prioriterer innkomne søknader.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at søker har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre gir vi et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom vi ikke kan besvare søknaden innen én måned.

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak dere ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Dere må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.30 

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal