Formålet med ordningen er å stimulere til økt aktivitet for paraidretten, tiltak rettet mot lavinnteksfamilier og utjevning av økonomiske forskjeller i Bergen kommune. Søknadsordningen er løpende, frist for å søke er 30. november eller frem til potten er fordelt.

Kriterier
Søker må være et idrettslag, en idrettsorganisasjon eller friluftsorganisasjon, med et eget organisasjonsnummer. Søker må være hjemmehørende i Bergen og tiltakene skal primært være for befolkningen i Bergen. 

Tiltaket dere søker tilskudd til skal være formelt forankret hos de respektive idrettslag/organisasjoners/aktørers styrer eller formelle organisering.

Dere kan søke om stimuleringsmidler til aktivitetstiltak der følgende kriterier inngår: 

1. OPPSTARTSMIDLER NYE PARAIDRETTSTILBUD
    (søknadsbeløp: kr 0 -10.000)

 • Målgruppe som prioriteres: barn og unge 6 – 25 år.
 • Nyskapende tiltak som fremmer organisert aktivitet i nærmiljøet.
 • Tiltaket skal fremme inkludering og integrering av barn og ungdommer.

Nyoppstartede grupper kan søke om oppstarts-støtte med følgende fordeling:
- Kr 5.000,- pr. halvår første driftsår.
- For å kvalifisere til oppstartsstøtte må treningsgruppen være opprettet og treningene etablert. 

 • Lag som mottar oppstartsstøtte fra forbund er unntatt fra denne ordningen.
 • Det er kun mulig å søke om oppstartsmidler en gang pr gruppe i et idrettslag.

2. AKTIVITETSTILTAK FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
    (søknadsbeløp: kr 0 - 30.000)

 • Målgrupper som prioriteres: mennesker med utviklingshemming eller fysisk funksjonsnedsettelse.
 • Tiltaket må være åpent for alle i målgruppen.
 • Faste, ukentlige tilbud og aktiviteter i ferier vil bli prioritert
 • Tiltak som blir tildelt oppstartsmidler kan ikke motta støtte fra denne ordningen det samme året.

Driftsstøtte aktivitet for mennesker med utviklingshemming
Grupper kan søke om driftsstøtte for et år av gangen, med følgende fordeling: 
- Opptil 10 spillere: Kr 10.000,- 
- Over 10 spillere: Kr 1.000,- per aktivt medlem 

Driftsstøtte aktivitet for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse
Grupper kan søke om driftsstøtte for et år av gangen, med følgende fordeling: 
- Støtte pr. aktivt medlem opp til 25 år: Kr. 1.000,-  
- Det er ikke mulig å søke støtte fra begge ordningene på samme kalenderår. 
- Oppstarts-støtte skal bidra til driften det første driftsåret. 

3. TILSKUDD TIL REFUSJON AV REISEUTGIFTER

 • Målgruppe som prioriteres: mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse 13 – 25 år og som trener målbevisst.
 • Støtte til delvis refusjon av reiseutgifter til større nasjonale arrangementer, stevner eller mesterskap.
 • Søknader vil bli behandlet samlet etter søknadsfristen som er 30.11.24.

4. TILSKUDD TIL AKTIVITETSUTSTYR FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

 • Målgruppe som prioriteres: paratilbud for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse 6 – 25 år.
 • Utstyr som kan medvirke til at flere kan få delta i et tilrettelagt paratilbud.
 • Låneutstyr til nye deltakere.

5. UTVIKLINGSPROSJEKTER – INKLUDERING

 • Målgruppe: barn og unge
 • Tiltakene tilrettelegges av idrettslag/særforbund/idrettskrets eller andre frivillige organisasjoner som fremmer idrett og fysisk aktivitet.
 • Aktivitetstiltakene skal ha et langsiktig perspektiv med en regelmessighet minimum en gang pr. uke
 • Ordinær klubbaktivitet/drift er ikke tilskuddsberettiget
 • Tiltaket arrangeres i samarbeid med Etat for idrett gjennom egne avtaler.

6. REFUSJON AV KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT

 • Det kan søkes om inntil kr 1500,- pr. medlem.
 • Målgruppe: Barn og unge 6-19 år.
 • Tiltakene gjelder for idrettslag tilhørende Bergen Kommune og er registrert i Norges Idrettsforbund.
 • Idrettslaget/klubben må legge ved dokumentasjon på antall medlemmer, kjønn og alder til de det søkes refusjon for. Navnelister må kunne fremvises ved revisjon/kontroll. Det vil bli foretatt stikkprøver. 
 • Søknad må være forankret i idrettslagets styre.
 • Søknader blir ikke behandlet før etter søknadsfristen 30. november.

Krav til rapportering
Tilskuddsmottaker rapporterer til kommunen i tråd med rapporteringsplikt angitt i tilskuddsbrevet. Eget rapporteringsskjema sendes ut til søker i etterkant av tiltaket. 

Bergen kommunes kontrolladgang
Bergen kommune kan utøve kontroll med bruken av tilskuddsmidler, bl.a. gjennom rett til innsyn i budsjett, regnskap, dokumentasjon og oppsyn av arrangement det er tildelt støtte for.

Tilbakebetaling eller bortfall av tilskudd
Tilskudd ytes til de aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden om støtte. Gjennom disse bidrar tilskuddsmottaker til å oppfylle mål og planer vedtatt av Bergen kommune, slik det fremgår av tilskuddsbrevet. Hvis tilskudd ikke brukes til omsøkt formål, tilbakefører tilskuddsmottaker midlene til Bergen kommune. Tilskuddsmottaker kontakter kommunen dersom det oppstår uforutsette hendelser som gjør det vanskelig å bruke midlene i samsvar med formålet. Bevilget tilskudd som enda ikke er utbetalt, blir holdt tilbake, og kan bortfalle, ved brudd på betingelsene.

Synliggjøring av Bergen kommune
Bergen kommune synliggjøres som tilskuddsgiver i program, annonser, publikumsareal, rapporter, trykksaker, nettsider m.m. Som hovedregel skal synliggjøringen samsvare med tilskuddets størrelse i forhold til bidrag fra andre finansieringskilder.

Klage på vedtak
Som søker har mottaker ifølge forvaltningsloven § 29 rett til å klage på vedtak man ikke er enig i. Klagen må rettes til Bergen kommune ved Etat for idrett innen 3 uker etter at dere har mottatt svaret, til epost: Etat for idrett. Klagen behandles av etatsdirektør for idrett.

Saksbehandling
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Søknader er offentlige. Alle søknader vil behandles i forhold til gjeldende idrettspolitikk for Bergen kommune. Søknaden behandles administrativt.

Saksbehandlingstid
Søkere kan forvente svar innen 4 uker. Svar på søknaden sendes til e-post adressen som er oppgitt i søknaden.

Veiledning
Søker må besvare alle obligatoriske felt. Har du spørsmål om utfylling av søknaden ta kontakt med Etat for idrett på e-post: idrettsetaten@bergen.kommune.no

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.00

Bergen kommune tilskuddsordninger