Idrettslag eller miljøer som har en eksisterende talentutviklingskultur kan søke om talentutviklingsmidler. Midler kan bli gitt til konkrete tiltak som skal optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen i idrettslaget eller talentutviklingsmiljøer i Bergen.

Å optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen betyr konkrete tiltak utover det normale treningsarbeidet. Eksempler på dette er treningsleir, ekstra trenerkompetanse og samarbeid med andre talentutviklingsmiljøer.

Søknaden må inneholde

 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvilke konkrete tiltak det søkes talentutviklingsmidler til, med en tiltaksplan med budsjett og målsettinger.
 • Gruppen/laget må være godt organisert og ha klare ansvarsfordelinger i trener og støtteapparatet.
 • Treneren eller sportslig leder for gruppen er ansvarlig for at talentutviklingsmidlene brukes i henhold til søknad, og har rapporteringsplikt.
 • Et nytt talentutviklingsprosjekt som utvikler seg til å bli et årlig tiltak i idrettslaget/miljøet kan ikke motta tilskudd fra denne ordningen over flere år.

Retningslinjer

 • Det prioriteres tilskudd til utøvere og miljøer som klassifiseres som junior og oppover.
 • Tilskudd kan gis til miljøer som har en eksisterende talentutviklingskultur, og skal benyttes til tiltak som direkte eller indirekte påvirker utøverens muligheter til prestasjonsforbedring på kort eller lengre sikt.
 • Det kan bli vurdert å gi større beløp til utøvere og miljøer som er på et nasjonalt eller nærmer seg internasjonalt nivå, og/eller utøvere og miljøer som forbereder seg til internasjonale mesterskap.
 • Det kan gis tilskudd til utøvere som har flyttet ut av Bergen for å optimalisere treningen / treningsmiljøet, men det er en forutsetning at disse utøverne representerer en klubb i Bergen.
 • Det kan gis tilskudd til å profesjonalisere kompetansen i trener- og støtteapparat, treningssamlinger og konkurranser.
 • Det er en fordel at tiltaket og/eller treningsmiljøet/ treningsgruppen har forankring i toppidrettens eget lokale fagorgan Olympiatoppen Vest (OLTV), men det vil også være fokus på miljøer som per i dag ikke er forankret i OLTV.

Rapporteringskrav

 • Tilskuddsmottaker skal levere egen rapport for tiltaket etter angitt frist. 
 • Rapporten skal inneholde hvilke tiltak som ble gjennomført og hva midlene ble brukt til.
 • Rapporteringsskjema vil foreligge i "Tilskuddsportalen" under "Mine oppgaver".
 • Manglende rapportering innen fristen kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet.
 • Nye søknader blir ikke behandlet før rapporten er levert.

Saksbehandling

Antallet innvilgede søknader og beløpsstørrelse blir avgjort blant annet av antall søknader og tilskuddsordningens sum til fordeling.


 

Du kan kun søke gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom du har spørsmål til ordningen kan du kontakte Etat for idrett.

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Mottas ikke e-post er søknaden ikke sendt inn.

Søknadsfrist

Søknadsskjema blir lagt ut 01.03.24. Søknadsfrist for ordningen er 30.04.24.

Søknadsbehandling

Etat for idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Etat for idrett foretar prioriteringer i ordningen i samarbeid med Olympiatoppen Vest.

Behandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling blir påvirket av at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon i søknaden. Videre mottar du et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan blir besvart innen én måned. 

Klage

Søkere har ifølge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage blir lagt frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak du ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er tre uker etter at begrunnelse for vedtak er mottatt eller svar på søknad er mottatt. Du må begrunne klagen og sende den skriftlig til byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Kontakt Etat for idrett

Skriv til oss: Etat for idrett 

Ring til Innbyggerservice 
Telefon: 55 56 55 56. Telefonen er betjent fra klokken 08.00 til 15.00

Bergen kommune tilskuddsordninger