Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordningene har som mål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvilke tilskudd finnes?

I 2020 er det mulig å søke støtte fra følgende fire delordninger:  

  1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner. For å kunne motta driftsstøtte må innvandrerorganisasjonen bidra til møteplasser mellom personer med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen.
  2. Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunnet som fremmer kontakt mellom personer med innvandrerbakgrunn og lokalsamfunnet for øvrig.
  3. Støtte til frivillige tiltak for personer med innvandrerbakgrunn som øker deres muligheter til arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, arbeidsrettede tiltak og kunnskap om det norske samfunnet.
  4. Støtte til forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Søkader sendes digitalt. Under "Skjema" på denne siden finner du lenker til aktuelle elektroniske skjema så snart de er klare, og senest fire uker før søknadsfrist.

Kriterier og vilkår

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene

På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet. Tilskuddsmottakere som mottar 100.000 kroner eller mer skal sende revidert årsregnskap eller prosjekt-/tiltaksregnskap.

For støtte under 100.000  kroner kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt. Vilkårene for tilskudd(-ene) legges til grunn for revisjonen.

Søknadsprosessen

Bergen kommune vil se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen og andre. Virksomhet som stimulerer til økt interkulturell forståelse og samhandling på tvers av ulike grupper vil bli prioritert.