Bildet viser flere mennesker i samtale, sittende rundt et bord

Tilskuddsordningene har som mål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Bergen kommune har flere tilskuddsordninger for å fremme inkludering og mangfold i Bergen. I år vil kommunen særlig prioritere tiltak som motvirker utenforskap og bekjemper rasisme og diskriminering, gjennom å skape arenaer der personer med ulik bakgrunn møtes og blir kjent med hverandre.

Nedenfor er lenker til ytterligere informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og tilhørende søknadsskjema. 

  • Tilskudd til frivillige tiltak i lokalsamfunnet mellom personer med innvandrerbakgrunn og lokalsamfunnet for øvrig 2024. Søknadsfrist er 15. februar 2024. Søknadsskjema
  • Tilskudd til frivillige tiltak for personer med innvandrerbakgrunn innen arbeid og utdanning 2024. Søknadsfrist er 15. februar 2024. Søknadsskjema.
  • Tilskudd til forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2024. Søknadsfrist er 15. februar 2024. Søknadsskjema. 
  • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner i Bergen 2024. Søknadsfrist er 15. februar 2024. Søknadsskjema.

Søknad sendes digitalt via Bergen kommunes tilskuddsportal. Se også direkte lenke til søknadsskjema under fanen “Tilskuddsordninger og frister”.

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene

På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet.

Bergen kommune vil se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen og andre. Virksomhet som stimulerer til økt interkulturell forståelse og samhandling på tvers av ulike grupper vil bli prioritert. 

Les ellers kriterier og vilkår for hver enkelt tilskuddsordning nøye for å sikre at prosjektet eller tiltaket er i tråd med disse, samt IMDis rundskriv for ordningen

IMDis rundskriv for 2024 er ikke tilgjengelig enda. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i rundskrivet for 2024.

Spørsmål knyttet til disse ordningene kan rettes til Mari Løchen, e-post Mari.Lochen@bergen.kommune.no eller telefon 98605085.

Gå til Tilskuddsportalen