Ungdommer i hvite drakter som spiller capoeira.

Aktivitets- og administrasjonstilskudd har nå blitt slått sammen til en ordning. Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige barne-, ungdoms- og studentorganisasjoner som driver eller organiserer lokale, nærmiljøbaserte eller byomfattende kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 26 år. 

Søknadsfrist er 20. mars. Fristen må overholdes.

Ordningen lyses ut medio februar. 

 • Ha et medlemstall på minimum 5 medlemmer
 • Aktivitetene skal være rettet mot barn, unge og studenter under 26 år
 • Organisasjonen må ha minimum 20 aktivitetsdager/kvelder per år for målgruppen
 • At organisasjonen holder til i Bergen 
 • Personen som er ansvarlig for regnskapet er over 18 år 
 • Det skal leveres regnskap og årsrapport fra foregående år og budsjett for inneværende år. Disse trenger ikke være godkjent av årsmøtet, men regnskapet må være signert av to personer i organisasjonen med signeringsfullmakt. 

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal.  
Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. 

Søknadsskjemaer er tilgjengelige i tilskuddsportalen fra medio februar. 

Total ramme til fordeling i 2024  er 1 997 000 kr.

Tilskuddet beregnes etter følgende satser:

 • 150 kr per medlem opp til 100 medlemmer
 • 500 kr per medlem med funksjonsnedsettelse opp til 100 medlemmer 
 • 35 % av kostnadene knyttet til aktivitetsutstyr fra foregående år. Det må legges ved regnskap og søknadsbeløpet for aktivitetsutstyr skal være synlig i regnskapet. 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger her.

 • Må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke?
  Ja, dere må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom organisasjonen ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene .
 • Hvordan registrerer vi endringer i organisasjonen?
  Endringer i organisasjonen registreres i Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene.  Endringer som registreres her er: 
  Nytt styre
  Ny adresse
  Signaturrettighet
  Prokura (fullmakt til å signere)
  Fratre min rolle i organisasjonen
 • Kan vi søke på flere tilskuddsordninger?
  Dere kan ikke søke om tilskudd til samme formål fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune. Dere kan søke om tilskudd fra flere tilskuddsordninger dersom det er til ulike formål.
 • Når får vi tilskuddet?
  Etter søknadsfristen 15. mars er det cirka 12 ukers saksbehandlingstid. Dersom dere blir innvilget tilskudd, vil kontaktpersonen deres motta et tilsagnsbrev på e-post i juni. Tilskuddet blir utbetalt kort tid etter, og senest innen utgangen av juni.
 • Hva skjer hvis aktiviteten ikke blir gjennomført?
  Dersom tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke blir benyttet til det formålet dere har beskrevet i søknaden, skal de overskytende midlene som hovedregel tilbakebetales.
 • Vi har fått avslag, kan vi klage?
  Tildelingen av tilskudd regnes ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dere kan derfor ikke klage.
 • Må vi rapportere på tilskuddet?
  Ja, dere rapporterer ved innsending av ny søknad. Dersom dere ikke søker på nytt neste år, vil dere motta en e-post hvor dere blir bedt om å rapportere på e-post innen en nærmere angitt frist. Rapporten består av regnskap og årsmelding for foregående år.  

Frivillighetsrådgiver Stine Emilie Konradsen. 

E-post: stine.konradsen@bergen.kommune.no

Telefon: 408 15 516

De organisasjonene som tidligere har søkt og mottatt administrasjonstilskudd skal nå søke på denne ordningen istedenfor.