Du kan søke bystyret om fritak fra eiendomsskatt på visse vilkår. Vilkårene kan være at eiendommen tilhører en samfunnsnyttig institusjon eller at bygget har historisk verdi.

Etter eiendomsskattelovens § 7 kan bystyret etter søknad frita eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt.

Det betyr at bystyret har anledning til å bruke skjønn i vurderingen av fritaket.

Eksempler på fritak etter denne bestemmelsen er:

  • Eiendommer som tilhører en stiftelse eller en institusjon som driver samfunnsnyttig virksomhet
  • Bygninger som er av historisk verdi

Se eiendomsskatteloven for full oversikt

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattelovens § 5 lister opp en rekke eiendommer som blir fritatt for eiendomsskatt om de oppfyller noen kriterier.

Dette gjelder blant annet eiendommer som er eid og brukt av staten, historiske bygg, kirker, og eiendommer som er hører til offentlig samferdsel som veier eller jernbane.

Se eiendomsskatteloven for full oversikt. 

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret. 

For eiendomsskatt 2024 er søknadsfristen 1.november 2023. Søknader som sendes etter fristen vil få virkning fra og med det påfølgende skatteår. 

Eiendomsskattekontoret utarbeider innstilling i saken. Søknaden og innstillingen blir deretter oversendt byrådet. Bystyret fatter endelig vedtak.

Har du spørsmål?

Spørsmål om fritak kan du sende til eiendomsskattekontoret:

Søknad om fritak på eiendomsskatt