Dersom du mener at skattetaksten for eiendommen din er feil, har du mulighet til å klage på den.

Som eier kan du klage på eiendomsskatten for din eiendom.
Dette gjelder både verdi fastsatt ved alminnelig taksering og senere endringer.

Dersom eiendommen er utleid, vil leietaker også kunne klage. Det samme gjelder for fester av eiendom.

Eiendomsskattekontoret kan rette feil i skatteutskrivingen i løpet av året.

  • Feil i areal
  • Feil ved rettsanvendelsen
  • Uenig i bruken av skjønn
  • Saksbehandlingsfeil
  • Myndighetsmisbruk og brudd på likhetsprinsippet
  • Tildeling av fritak etter eiendomsskatteloven

Dette kan du ikke klage på:

  • Bystyrets vedtak om å skrive ut eller videreføre eiendomsskatt
  • Området for eiendomsskatt
  • Hvilket utskrivningsalternativ i eiendomsskatteloven som benyttes

De fleste boliger i Bergen har fått skattetaksten fastsatt gjennom boligverdien til Skatteetaten.  

Ønsker du å klage på boligverdien eller boligopplysningene som ligger til grunn for beregning av boligverdien, må du sende klage til Skatteetaten.

Klagefristen er seks uker gjeldende fra 1. mars.

Bergen kommune har en takstnemnd og en klagenemnd for eiendomsskattesaker. Klage sendes med digitalt skjema til Bergen kommune.

Eiendomsskattekontoret skriver innstilling og sender den til behandling i takstnemnda.

Takstnemnda vurderer klagen. Tas klagen til følge sendes det ut nytt vedtak om eiendomsskatt.

Hvis klagen ikke tas til følge, går den videre til klagenemnd for eiendomsskattesaker. 

Takstnemnda og klagenemnd for eiendomsskattesaker kan se på alle sider ved taksten. Det betyr at resultatet av klagebehandlingen kan bli både til fordel og ulempe for den som klager.

Klage på eiendomsskatt