Det er mulig å søke om utsatt, nedsatt og ettergitt eiendomsskatt. 

Dersom du har betalingsvansker, kan du søke om kortvarig betalingsutsettelse etter §25 i eiendomsskatteloven.

Behovet for betalingsutsettelse må være reelt. Søknaden må begrunnes og dokumenteres.

I utgangspunktet skal alle krav om eiendomsskatt betales i sin helhet.  

Dersom særlige grunner likevel gjør det svært urimelig at hele eller deler av eiendomsskatten kreves inn, kan det søkes om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten etter § 28 i eiendomsskatteloven.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt blir behandlet av byrådet. Søker må dokumentere forhold knyttet til sin økonomi og livssituasjon. Søknad sendes til eiendomsskattekontoret

Kriteriene for å søke ettergivelse eller nedsatt eiendomsskatt følger reglene i skattebetalingsloven § 15.1. Følgende tre vilkår må være oppfylt:

  • Det må foreligge en tilstrekkelig rimelighetsårsak. Det kan være blant annet naturkatastrofer, langvarig sykdom eller dødsfall
  • Det må være en tilstrekkelig rimelighetsvirkning (”uforholdsmessig tyngende å fortsette innkrevingen”)
  • Det må være en årsakssammenheng mellom de to ovennevnte punktene

Det gis ikke nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt dersom:

  • Eier har formue som kan benyttes til å betale eiendomsskatt
  • Eier går med økonomisk overskudd
  • Situasjonen som fører til betalingsvansker er midlertidig
  • Eier allerede mottar støtte fra det offentlige som er tiltenkt å dekke kostnader til eiendomsskatt

I disse tilfeller kan eier isteden søke om betalingsutsettelse.

Når eier er en juridisk person, som et firma eller en stiftelse, vil rimelighetsårsaker knyttet til sykdom eller død ikke gjøre seg gjeldende. Unntak kan tenkes i mindre virksomheter hvor sykdom, dødsfall eller lignende kan føre til alvorlige problemer.

Når eier er en juridisk person kan det heller ikke gis nedsettelse eller ettergivelse dersom dette medfører konkurransevridning ovenfor andre næringsdrivende.

Om du ikke oppfyller vilkårene for søknad om ettergivelse eller nedsettelse, ber vi om at du i stedet for søker om betalingsutsettelse.

Henvendelser som gjelder eiendomsskatt kan rettes til Eiendomsskattekontoret i Bergen kommune på telefon 530 30 840, eller du kan benytte kontaktskjema.