Bygging av landbruksveier er søknadspliktige (Foto:Gerd Lithun)

Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei. Vi anbefaler at du tar kontakt med Seksjon for næring og landbruk for veiledning før du søker.

 Hva er en landbruksvei?
Etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier defineres landbruksveier som:

“bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendige for landbruksvirksomhet.”

Landbruksvirksomhet må være hovedformålet
Regelverket omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, hvor landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet.

Landbruksvirksomhet defineres som “jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.”

Andre veier må omsøkes etter plan- og bygningsloven 
Bygging av veier på landbrukseiendommer der hovedformålet er bruk i forbindelse med sports-, fritids/hobby- og idrettsaktiviteter er ikke omfattet av landbruksveiforskriften, men må omsøkes etter plan- og bygningsloven

Veiledning
Kontakt Seksjon for næring og landbruk eller Plan- og bygningsetaten dersom du har spørsmål til hvilket regelverk som gjelder for din veisøknad.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med landbruksdirektoratet sin informasjonsside for søknad om bygging av landbruksvei: Søke om bygging av landbruksvei - Landbruksdirektoratet      

Om du trenger mer hjelp, ta kontakt med Seksjon for næring og landbruk.  

Hos Landbruksdirektoratet finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker: 

Søke om bygging av landbruksvei - Landbruksdirektoratet

 

Søknader om bygging av landbruksvei vil bli sendt på høring for å opplyse saken før vedtak. Høringsinstanser er minimum Statsforvalteren, Vestland fylkeskommune og Byantikvaren/Bymiljøetaten internt i Bergen kommune. Ved behov vil saken også bli sendt til andre høringsinstanser.  

Etat for landbruk tilstreber å komme ut for å se på det omsøkte veianlegget som del av saksbehandlingen. 

Etter at innspill fra høringspartene er kommet inn og saken er ferdig behandlet vil det bli fattet et vedtak.  

Klage
Dersom du er uenig i vedtaket kan du klage på det innen 3 uker etter mottatt vedtak. Nærmere informasjon om klageadgang finner du i vedtaket.  

Rene masser
Et vilkår for å bygge landbruksveier i Bergen er at det bare skal brukes rene, naturlige masser. Les mer i veilederen fra Landbruks- og matdepartementet om skogsveibygging med miljøhensyn.

 

Deponering av urene masser i skogsveier er ikke tillatt
Urene masser skal ikke deponeres i og langs skogsveier
Bilde: Gerd Lithun