Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eier driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. 

Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. 

Driveplikten gjelder alt jordbruksareal uansett størrelsen på arealet. 

Dersom jordbruksarealet blir omregulert til annet arealformål enn LNF i kommuneplan eller reguleringsplan, gjelder driveplikten helt til spaden faktisk blir satt i jorden og arealet blir tatt i bruk til annet formål.

Søknad om fritak
For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til Seksjon for næring og landbruk

Ved avgjørelse blir de lagt vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området. Søkers livssituasjon kan også bli vektlagt.

Mer informasjon
Les mer om driveplikt og fritak på Landbruksdirektoratets nettside: 
Landbruksdirektoratet - landbrukseiendom og driveplikt