Sau i solen

Konsesjon av fast eiendom betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. “Erverv” er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Kommunen avgjør søknader om konsesjon.

Søke konsesjon:
Den som erverver en eiendom som er konsesjonspliktig må søke. Du må blant annet søke konsesjon for erverv av:

 • bebygd eiendom som er over 100 dekar totalt
 • bebygd eiendom som har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord (søk opp eiendommen på gardskart.nibio.no)
 • ubebygd eiendom som er i område regulert for landbruksformål (søk opp eiendommen på bergenskart.no)
 • Landbrukseiendommer med boplikt der erverver ikke ønsker å bo på eiendommen

Bruke egenerklæring:
Den som skal overta en eiendom som er konsesjonsfri, må ofte sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Du behøver ikke sende egenerklæring ved overtakelse av leilighet eller bebygd eiendom under 2 dekar. 

Du må sende egenerklæring blant annet for:

 • bebygd eiendom mindre enn 100 dekar, og med mindre enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord (se gardskart.nibio.no)
 • tomter til bolig- og fritidsformål i kommuneplanens arealdel 
  (se bergenskart.no)
 • ubebygd areal til annet enn landbruksformål i kommuneplanens arealdel (se bergenskart.no)
 • overtakelse fra nær familie
 • når den som overtar er odelsberettiget

Unntak fra både egenerklæringsskjema og konsesjonssøknad
Gjelder ervervet leiligheter og bebygd eiendom som ikke overstiger 2 dekar behøver du som regel ikke å sende konsesjon eller egenerklæring.

Skjema:
Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside. 

Link til søknadsskjema: 
Søke konsesjon for erverv av fast eiendom - Landbruksdirektoratet

Innsending:
Søknad om konsesjon sendes til Seksjon for næring og landbruk, som behandler søknaden.

Innhold i søknaden
landbruksdirektoratet finner du nærmere informasjon om hva som skal inngå i en konsesjonssøknad. Husk å fylle ut alle de aktuelle feltene, da mangelfull søknad forlenger behandlingstiden.

Viktige vedlegg

 • Salgskontrakt
 • Takst/Verdivurdering
 • Salgsoppgave
 • Eventuelt fullmakter eller andre aktuelle dokument i saken

Det er gebyr for saksbehandling hos Seksjon for næring og landbruk.

Link til skjema: 
Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom - Landbruksdirektoratet

Innsending:
Alle henvendelser og skjema som gjelder egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skal rettes til Plan - og bygningsetaten i Bergen kommune.

Det er ikke gebyr for gjennomgang av egenerklæring om konsesjonsfrihet i Bergen kommune.

Det er driveplikt på all jordbruksareal, uansett hvor stort arealet er. 

Jordbruksareal =

 • Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying.
 • Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig.
 • Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.

Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, og ikke disponeres slik at den ikke er egnet til jordbruksproduksjon i framtiden. 

Driveplikten er:  

 • personlig
 • gjelder for alle som eier slik eiendom
 • gjelder for hele eiertiden

Driveplikten kan oppfylles ved at eier  

 • selv driver jorda
 • leier bort jorda til andre som driver jorda

Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort.   

Hvordan oppfylle driveplikten?
For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Kun bruk av beitepusser er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til driveplikt. Uavhengig av hvordan eier oppfyller driveplikten, står eier ansvarlig for at jorda drives.  

Utleie av jord

Eier kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen. Leiekontrakter ut over 10 år kan kreve delingssamtykke og konsesjonsbehandling.   

Når eier leier ut jorda, er det fortsatt eier som står ansvarlig for at jorda drives. Det betyr at kommunen forholder seg til eier hvis jorda ikke drives.  

Eier kan velge å drive deler av eiendommen selv. Eier kan også leie bort deler av arealet til én leietaker, og en annen del til en annen leietaker. Dette krever leiekontrakt med hver enkelt leietaker.     

Krav til leiekontrakt  
Ved utleie er det noen regler for hvordan leiekontrakten må være. Kommunen skal ha kopi av kontrakten for å se at den følger loven.  Leiekontrakten må:   

 • ha en varighet på minst 10 år om gangen
 • være skriftlig
 • må føre til driftsmessig gode løsninger

Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene, eller overfor myndighetene. Når avtalen er inngått, skal grunneier sende kopi av avtalen til kommunen. Kommunen skal godkjenne leieavtaler og forpaktningsavtaler før de trer i kraft.

Les mer om driveplikten her.

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. 

Boplikten kan være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at eier må bo der selv. Ved upersonlig boplikt kan andre enn eieren bo der.  

Kommunen kan stille vilkår om boplikt for å innvilge konsesjon. 

Det kan være boplikt på en eiendom selv om den er konsesjonsfri.

Les mer om boplikt   

 

I Bergen kommune er det fastsatt et gebyr på 5000 kroner for behandling av søknader om konsesjon som gjelder landbrukseiendommer. 

Saksbehandlingsgebyret er 2000 kr for mindre eiendommer, som ikke er landbrukseiendommer, som krever konsesjon etter konsesjonsloven

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr.

Det er ikke gebyr for gjennomgang av egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfritak.

Nasjonal forskrift:
Bestemmelsene om gebyrer følger den nasjonale forskriften:

Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

 

Se utfyllende informasjon om konsesjon hos Landbruksdirektoratet:

Konsesjon på eiendom - Landbruksdirektoratet