Husdyrgjødsel er en viktig kilde til plantenæring og en ressurs for biogassproduksjon. Samtidig kan husdyrgjødsel være opphav til forurensing av vann og utslipp til luft.

Kommunen har ansvar for regelverket som går på bruk og lagring av husdyrgjødsel (gjødselvareforskriften del III).

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november etter nasjonal forskrift. 

Fristen for å spre husdyrgjødsel i Bergen kommune er 1. oktober, i henhold til lokal forskrift

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

Dersom du vil spre husdyrgjødsel etter fristen 1. oktober må du søke om dispensasjon fra spredningsfristen.

Søknaden skal begrunnes og sendes skriftlig til Seksjon for næring og landbruk

På fulldyrka jord og overflatedyrka jord har du lov å sprede husdyrgjødsel uten godkjenning, men fulldyrket og overflatedyrket jord er bare en del av spredearealet dersom det faktisk blir spredt husdyrgjødsel på arealet. 

Dersom du vil sprede husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen godkjenne arealet på forhånd. Her finner du diverse skjema og maler for spredeareal og bruk av husdyrgjødsel 

Søknad om godkjenning av spredeareal begrunnes og sendes skriftlig til Seksjon for næring og landbruk

Mer informasjon finner du her: Bruk av husdyrgjødsel i jordbruket - Landbruksdirektoratet