Formålet med drenering er å øke kvaliteten på jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. Det kan søkes om tilskudd til grøfting av tidligere grøftet jordbruksareal og for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet.

Det er løpende søknadsfrist for denne tilskuddsordningen.

Skjema
Søknad sendes inn via innlogging i Altinn. Du finner søknadsskjemaet på landbruksdirektoratet.no

Innhold i søknaden
I søknadsskjemaet skal du:

  • svare på spørsmål om tidligere drenering og planering
  • beskrive behovet for drenering og arbeidet som skal gjennomføres
  • velge tiltak du planlegger å gjennomføre
  • oppgi hvem som skal utføre dreneringen
  • oppgi planlagt anleggsperiode og anslå totalt kostnad for materialer og arbeid
  • svare på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning.

Kart med grøfteskisse
Du må laste opp kart med grøfteskisse (obligatorisk). 

Kartet skal vise omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter. 

Søker skal også merke av områder med erosjonsproblemer eller tydelig overflateavrenning, verdifulle landskapselementer, naturmangfold og arkeologiske kulturminner i kartet.  

Bruk gjerne gårdskartløsningen til NIBIO: gardskart.nibio.no

Aktuelle vedlegg
I tillegg kan det være aktuelt at du blant annet laster opp følgende vedlegg (ikke obligatoriske):

  • avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag

Les mer om utfylling av søknaden, tilskuddssatser og hensyn til fredete kulturminner hos landbruksdirektoratet.no

Det gis ikke tilskudd der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.

Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Du kan få tilskudd for følgende dreneringstiltak:

Systematisk grøfting
Drenering med enn bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.

Profilering
Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom grøftene sikrer overflateavrenning av arealet.

Omgraving
Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne.

Annen grøfting (usystematisk)
Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.

Avskjæringsgrøfting
Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet.

Dersom du har fått innvilget tilskudd til drenering skal du melde fra til kommunen når du starter dreneringsarbeidet, slik at kommunen kan føre tilsyn med arbeidet.

Melding kan gis til Seksjon for næring og landbruk.

 

Fagpersoner til planleggingsarbeidet
For større dreneringsarbeid anbefales det å bruke fagpersoner til planleggingsarbeidet og søknadsprosessen. For eksempel kan Norsk Landbruksrådgivingen brukes.

Skriftlige veiledere
I 2013 ble det utarbeidet en nyttig veileder om drenering i teori og praksis. Fagheftet er en samling av artikler som har stått i tidsskriftet Bondevennen i 2013. Les gjerne gjennom heftet, før du går i gang med planlegging eller sender søknad om tilskudd - se vedlegg.

Veilederen "Jord, drenering og klimagassutslipp" fra NIBIO, NORSØK, NLR og NMBU kan også være nyttig for for den som skal til med bakkeplanering og drenering:

 

Det gis ikke tilskudd der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. Generelt er gårdskartet til NIBIO og Kilden gode verktøy å bruke, men her under viser vi også til andre relevante kilder:

 

Hvordan undersøke flomfare og potensiell vannforurensning?

 

Hvordan undersøke naturmangfold?

 

Hvordan finne kulturminner?

Hvis dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, vil også regional kulturminnemyndighet vurdere søknaden. Kommunen innhenter da uttalelse fra kulturminneforvaltningen.

Arkeologisk registrering
I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Hvis arealet du søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, dekker staten alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.