Kulturlandskap i ferdselsåre. Foto: Trine Austigard Aadnevik

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

 

Søknadsfristen i 2024 er 1. mars

 

For å kunne søke om SMIL-tilskudd må du oppfølge disse kriteriene:

  • Søker må ha en landbrukseiendommen med en tilskuddsberettiget produksjon, eller leie ut eiendommen til et annet landbruksforetak som har en tilskuddsberettiget produksjon.
  • Med “tilskuddsberettiget produksjon” menes at søker eller jordleietaker må oppfylle vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (§§ 2, 3 eller 4).
  • Vilkårene i forskrift om gjødselsplanlegging må være oppfylt. Søker kan bli bedt om å sende inn gjødselplan i forbindelse med en tilskuddskontroll.
  • Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes, dersom slike midler blir brukt.
  • Det må legges frem et kart over de arealene som landbruksforetaket disponerer, men også arealer med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold eller som er i risikosonen miljømessig (vassdrag, etc.).

Når du søker anvender du et digitalt søknadsskjema som du finner her: Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Her er en liten film som viser hvordan du fyller inn det elektroniske skjemaet: Instruksjonsfilm for søker.

Vær obs på at alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til din innboks i Altinn.

Les mer om hvordan du søker her: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

 

  • prosjektplanlegging
  • tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
  • tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning.

Viser til Bergen kommune sine retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader og søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder, vedtatt i Bystyret 03.05.2023:
 

Tilskuddsramme til utdeling
SMIL-tilskuddet er et statlig tilskudd. Det vil si at kommunene får tildelt en tilskuddsramme av staten hvert år. Søknadene blir prioritert strengt ut i fra den årlige tilskuddsrammen.

Tilskuddsordningen er en statlig ordning som styres av følgende regelverk:

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Du kan finne mer informasjon om ordningen hos Landbruksdirektoratet:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet