Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning, slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. 

Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Skogfondsmidler kan brukes til

 • all form for skogkultur 
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

 

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.

Du sender søknad om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til Seksjon for næring og landbruk. Benytt digitalt søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet.

Søknader behandles fortløpende, men du må sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.

 

Send inn skjema via skogfondsystemet på nett:
Altinn - Skogfondsystemet
 

Les mer om skogfondsordningen og hvordan du sender utbetalingskrav på: Landbruksdirektoratet - ordninger for skogbruk

Sjekk din saldo via skogfondsystemet på nett:
Altinn - Skogfondsystemet
 

 

Les mer om skogfondsordningen og hvordan du sender utbetalingskrav på: Landbruksdirektoratet - ordninger for skogbruk

Ta kontakt med Seksjon for næring og landbruk dersom du har spørsmål om skogfond.