NB! Pga. mange søknader over kort tid vil ordningen bli lukket fredag 08.03.24 kl 16:00. Det vil ikke være mulig å søke etter dette tidspunkt i 2024.

Tilskuddsordningen retter seg mot omstilling av eksisterende og utvikling av nye bærekraftige verdikjeder. Den skal bidra til reduserte utslipp, mindre forsøpling, færre miljøskader, sirkulær økonomi og omstillingsarbeid som bidrar til grønnere verdikjeder.

Søknader sendes gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Nettverksorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, andre medlemsorganisasjoner og selskap kan søke om næringsutviklingsmidler. Det er et krav at prosjektene må komme flere næringsaktører til gode og ikke være konkurransevridende. Enkeltbedrifter som søker på vegne av seg selv vil automatisk få avslag/ikke bli vurdert.

Næringsseksjonen kan bidra med veiledning i søknadsprosessen, kontaktadresse Seksjonfornaeringoglandbruk@bergen.kommune.no

I behandlingen av søknaden blir følgende lagt vekt på:

 • Prosjektets effekt på grønn omstilling og sirkulære verdikjeder
 • Prosjektets evne til å bidra til netto nullutslipp i 2030
 • Søkers gjennomføringsevne
 • Realisme, relevans og kvalitet
 • Forankring i gjeldende klimastrategier og handlingsplaner for næringsutvikling
 • Bidrag til å løse klimautfordringer i næringslivet
 • Klare mål og realistiske budsjett
 • Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et eksisterende tilbud
 • Bidrag til økt innovasjon og entreprenørskap
 • Kobling mot FoU
 • Tilknytning til Bergen
 • Bidrag til å nå FNs bærekraftmål, gjeldende klimastrategi og Regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2030
 • Alle søkere på tilskuddsordningen oppfordres til å være miljøsertifisert

Det er løpende søknadsfrist på ordningen og innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler. Prosjektet bør normalt ha oppstart minst en måned etter innsendt søknad. 

NB! Pga. mange søknader over kort tid vil ordningen bli lukket fredag 08.03.24 kl 16:00.  Det vil ikke være mulig å søke etter dette tidspunkt i 2024. 

Det må beregnes inntil en måneds behandlingstid. Søker vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid vil være lenger enn dette.

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. 

Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev. 

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Gå til søknadsskjema