NB! Pga. mange søknader over kort tid vil ordningen bli lukket fredag 16.02.24 kl 16:00. Det vil ikke være mulig å søke etter dette tidspunkt i 2024.

Nettverk-, klynge-, medlemsorganisasjoner og selskaper som har prosjekter som kommer flere næringsaktører til gode og ikke er konkurransevridende, kan søke tilskudd. Enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte i denne ordningen.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Bergen kommune kan støtte tiltak som fremmer næringsutvikling i Bergen i tråd med de strategier og mål som er lagt i Regional plan for innovasjon og næringsutvikling og Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen.

En utfyllende beskrivelse av kriterier og vilkår finner du i søknadsskjemaet.

Tilskuddsordningen har løpende søknadsfrist. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler.

Pga. mange søknader vil ordningen bli lukket fredag 16.02.24 kl 16:00. 

Behandlingstiden er inntil en måned. Du vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid er lenger enn dette.

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra vedtaket mottas. Skriftlig klage sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Du må begrunne klagen.

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Gå til søknadsskjema