Bilde av dyr og insekt som lever i Bergen

Lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til tiltak knyttet til viltformål og biologisk mangfold. Slike tiltak kan være fuglekasser, insektshotell, vegetasjonsrydding med mer.

 

Tilskuddsberettigede er lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner som ønsker å sette i gang prosjekter eller gjennomføre tiltak for å fremme viltformål og ivareta biologisk mangfold.

Eksempler på tiltak som kvalifiserer for støtte er kartlegging av arter av spesiell interesse, vegetasjonsrydding av hekkeområder for sjøfugl, utplassering av fuglekasser, insektshotell eller tilsvarende som fremmer leveforholdene for både fugl, insekter og ev. annet vilt. Tiltak knyttet til bekjempelse av fremmede skadelige arter vil også kunne vurderes for tilskudd, samt informasjonsarbeid som fremmer kunnskap om biologisk mangfold.

Søknadsperiode for 2024 er nå i gang, og tilskuddsportalen er åpnet for søknader. Søknadsfristen UTVIDET FRIST TIL 2. april.

Du sender inn en søknad via Bergen kommunes tilskuddsportal og logger deg på med brukernavn og passord. Har du ikke brukernavn og passord oppretter du dette.

I søknaden skriver du informasjon om tiltaket du søker tilskudd til og legger ved nødvendig informasjon. Innholdet i søknaden kan oppsummeres med følgende punkter:

  • Informasjon om søker (navn, adresse, organisasjonsnummer, personnummer osv.)
  • Generell beskrivelse av tiltaket
  • Kostnadsoversikt
  • Nytteverdi av tiltaket
  • Eventuelle vedlegg: 
    • Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert, gjerne med en inntegnet skisse av tiltaket
    • Evt. tillatelse fra grunneier. Er du usikker på hvem som er grunneier i området finner du informasjon om dette på kartverket sine nettsider.

 

I 2024 er det omlag 26 000 kroner til fordeling. Tilskuddet fordeles til lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner (for eksempel grunneiere). Disse  kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til tiltak knyttet til viltformål og biologisk mangfold. Det gis ikke tilskudd til kommersielle formål.

Tiltakene skal være rettet mot å fremme vilt og biologisk mangfold og komme allmenheten til gode. Eksempler på tiltak som kvalifiserer for støtte er utplassering av fuglekasser, insekthotell, flaggermuskasser, humlekasser, piggsvinhus, vegetasjonsrydding av hekkeområder for sjøfugl, prosjekt knyttet til fremmedarter, kartlegging av arter av spesiell interesse og informasjonsarbeid knyttet til tiltak. 

Hvis ditt tiltak får tilskudd må du levere en rapport innen ett år etter at tilskuddet er tildelt. I denne rapporten skal du vise hva som er gjort i tillegg til å levere et enkelt regnskap for utgifter i prosjektet, gjerne med bilder. 

Du leverer sluttrapporten via tilskuddsportalen.

Hvis du søker på vegne av en kommunal enhet som skole, barnehage etc. må tilskuddet brukes inneværende budsjettår.

For å kunne behandle søknad om tilskudd til vilt og biologisk mangfold har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp utbetaling. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk i utbetaling av tilskudd og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. 

Bergen kommunes tilskuddsportal