1. NAV sosialtjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ... NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene ...
 2. Kvalifiseringsprogrammet i NAV

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal ... Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet ...
 3. Arbeidslivskriminalitet

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Næring > Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet
  Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. Kemneren, NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten ... Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og Kemneren ...
 4. Fastlege

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en ... brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge ...
 5. Utlån av hjelpemidler

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  det Bergen kommune som låner ut, mens andre låner du hos NAV. ... ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering ...
 6. Hjelp til veteran

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Livskriser
  . Kontakt: Gunn Strand, gunn.strand@nav.no / tlf. 907 03 355 Guri Hammervold Johansen ...
 7. Klage på trekk i lønn - Utleggstrekk

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Skatt og avgift > Betaling av skatt
  arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss. ...
 8. Midlertidig botilbud

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Midlertidig botilbud
  bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. ... å skaffe seg en varig bolig. Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig ...
 9. Økonomisk støtte til kreftrammede

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Tilbud til kreftrammede
  NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne. Du kan bestille time til rådgivning på ...
 10. Aktivitetskortet for barn og unge

  > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Fritidstilbud
  Kortet er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar sosialstønad fra NAV, er ...
 11. Økonomi- og gjeldsrådgivning

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Økonomisk rådgivning
  Alle NAV-kontor i Bergen har gjeldsrådgivningstjeneste. I tillegg har kommunen en byomfattende ...
 12. Vil du dekorere el-skap eller bosspann?

  > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Fritidstilbud
  navn, alder og eventuelt hvilket skapnummer eller bosspann du ønsker å dekorere. Du mottar en ...
 13. Ti tips til god arbeidsinkludering

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Arbeidsrettede tiltak
  med Nav og hvordan Ny Sjanse best kan bistå dere når en kandidat er på opplæring. Det er viktig for ...
 14. Arbeidsrettede tiltak for innvandrere - Ny Sjanse

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Arbeidsrettede tiltak
  Nygård skole, forskjellige avdelinger i NAV, frivillige organisasjoner og en rekke arbeidsgivere i Bergen ...
 15. Fritidstilskudd

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  Søknad om Fritidstilskudd sender du til NAV i din bydel. Søknaden skriver du på skjemaet "Søknad om ...
 16. Starte din egen bedrift

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Næring > Bedriftsetablering
  av egen virksomhet, må innhente en næringsfaglig vurdering av en instans som NAV har godkjent, før de ...
 17. Alt på ett brett: råd og hjelp ved tap av syn og hørsel

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Syn og hørsel
  og 9 volts batterier til FlexiBlink- røykvarslere. Spesialbatterier til hjelpemidler får du av NAV ...
 18. Forsikring av barn i barnehage og skole

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  forsikringsordningen: Kommunens ansvar Kommunen skal registrere skaden gjennom melding til NAV (kun elever) eller ...
 19. Økonomisk sosialhjelp

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  rettigheter du måtte ha etter folketrygdloven og krav på underhold. På grunnlag av søknaden din vil NAV ...
 20. Språk- og arbeidspraksis

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Arbeidsrettede tiltak
  Arbeidsinkludering samarbeider med NAV og tjenestesteder i kommunen. Du må være registrert hos NAV ...