1. NAV sosialtjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ... NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene ...
 2. Kvalifiseringsprogrammet i NAV

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal ... Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet ...
 3. Arbeidslivskriminalitet

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Næring > Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet
  Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. Kemneren, NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten ... Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og Kemneren ...
 4. Utlån av hjelpemidler

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  det Bergen kommune som låner ut, mens andre låner du hos NAV. ... ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering ...
 5. Fastlege

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en ... brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge ...
 6. Midlertidig botilbud

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Midlertidig botilbud
  bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. ... å skaffe seg en varig bolig. Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig ...
 7. Klage på trekk i lønn - Utleggstrekk

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Skatt og avgift > Betaling av skatt
  arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss. ...
 8. Aktivitetskortet for barn og unge

  > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Fritidstilbud
  Kortet er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar sosialstønad fra NAV, er ...
 9. Økonomisk sosialhjelp

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  rettigheter du måtte ha etter folketrygdloven og krav på underhold. På grunnlag av søknaden din vil NAV ...
 10. Sende elektronisk faktura til kommunen

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Leverandørinformasjon > Fakturering
  kontaktperson hos leverandør Navn på bestiller og ressursnummeret til fakturabehandler. Ressursnummeret består ...
 11. Fritidstilskudd

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  Søknad om Fritidstilskudd sender du til NAV i din bydel. Søknaden skriver du på skjemaet "Søknad om ...
 12. Språk- og arbeidspraksis

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Arbeidsinkludering samarbeider med NAV og tjenestesteder i kommunen. Du må være registrert hos NAV ...
 13. DUE, et bo- og nærmiljøtiltak for ungdom

  > Innbyggerhjelpen > Barn og familie > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  Kontakt barnevernet eller NAV kommune. Etter vurdering av hjelpebehov sender barnevernet eller NAV ...
 14. Bestilling av tolkeoppdrag fra Tolketjenesten

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Tolk
  opplysninger om oppmøtested for oppdraget. Ønsket oppdragstype: oppmøte, telefon, skjerm. Navn og direktenummer ...
 15. Arbeidsrettede tiltak for innvandrere - Ny Sjanse

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Nygård skole, forskjellige avdelinger i NAV, frivillige organisasjoner og en rekke arbeidsgivere i Bergen ...
 16. Økonomi- og gjeldsrådgivning

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Økonomisk rådgivning
  Bergen kommune har en byomfattende gjeldsrådgivningstjeneste NAV Bergenhus, Valkendorfsgate 6, 5012 ...
 17. Oversettelse

  > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Åpenhet > Tolk
  dokumentet skal bli oversatt fra og til, navn, telefonnummer, adresse, personnummer og fakturaadresse. Dersom ...
 18. Kommunikasjon mellom hjem, barnehage og skole

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  problematiske forhold på skolen som involverer andre navngitte elever og ansatte. Alvorlige forhold på skolen ...
 19. Forsikring av barn i barnehage og skole

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  forsikringsordningen: Kommunens ansvar Kommunen skal registrere skaden gjennom melding til NAV (kun elever) eller ...
 20. Arbeidsrettede tiltak for innvandrere - NorA

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  , næringslivsaktører og frivillige organisasjoner. NorA er administrativt underlagt NAV Årstad sosialtjeneste, men ...