1. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  Bystyret har vedtatt reguleringsplan for nye omsorgsboliger i et område bak det gamle kommunehuset på Nesttun i Fana bydel. ...
 2. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Bymiljø
  For mennesker med store behov Omsorgsboligene tilrettelegges for personer som trenger kontinuerlig tilsyn og har behov fo ...
 3. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Bymiljø
  Den eksisterende parkeringsplassen blir utvidet og skal være felles for omsorgsboligene, forsamlingshuset, lekeplass og turgåere. ...
 4. > Om oss
  Odinsvei bosenter er et kommunalt sykehjem med 30 somatiske langtidsplasser og 34 omsorgsboliger. Sykehjemmet er inndelt i tre grupper, hver med 10 beboere. ...
 5. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Fantoft omsorgssenter > Om oss
  Fantoft omsorgssenter er et kommunalt senter med sykehjem, omsorgsboliger og bokollektiv for yngre funksjonshemmede. ...
 6. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker
  Aktuelle saker er etablering av omsorgsboliger på skoletomt i Arna og temaplan for Bergen som studentby. ...
 7. > Forside > Hva skjer > Tema > Vi bygger Bergen > Byggeprosjekter > Helsebygg
  Bergen kommune skal rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsboligblokken og telenorbygget for å bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. ...
 8. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker
  Aktuelle saker er planer for nye omsorgsboliger for utviklingshemmede på Nedre Totland og planer for nye boliger i Sandsliås ...
 9. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2023-2027 > Behandlede saker
  Av aktuelle saker var byrådets tiltredelseserklæring, forslag om Jon Fosse-sitat i byrommet, omsorgsboliger på Nedre Totland og 2. tertialrapport for 2023. ...
 10. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Stiftelsen Nykirkehjemmet > Om oss
  I tillegg har vi omsorgsboliger til utleie for eldre og/eller hjelpetrengende. ...
 11. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Skjoldtunet behandlingssenter > Om oss
  Odinsvei sykehjem gruppe 1 - 3: 30 langstidsplasser for somatiske beboere. Odinsvei omsorgsboliger: 34 omsorgsboliger Sykehjemmet har et flott uteareal. ...
 12. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Etat for boligforvaltning > Om oss
  (EBF) har totalt ca. 5300 boliger fordelt på ordinære utleieboliger, botilbud innen psykisk helse, omsorgsboliger samt boliger for utviklingshemmede. Vi har boliger i alle bydeler. ...
 13. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Enhet for aktivitet og mestring > Om oss
  ring har ansvar for responssenter, kommunal hjelpemiddelservice, (Hjelpemiddelhuset), fellesstuer i omsorgsboliger, aktivitetssenter, frivillighetskoordinatorer og støttekontakttjeneste. ...
 14. > Forside > Hva skjer > Kultur og idrett
  le spaserstokk Bergens kulturelle spaserstokk tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger. Frist for å melde inn program til Spaserstokken er 1. oktober for påfølgend ...
 15. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  dssaken blir det drøftet ulike alternativer for hvordan produksjon av middagsmåltider til sykehjem, omsorgsboliger og brukere av hjemmebaserte tjenester, kan bli løst i fremtiden. ...
 16. > Forside > Hva skjer > Bymiljø
  I tellingen for Bergen kommune har vi ikke inkludert studentboliger og omsorgsboliger. Vil ha mest mulig ens beregningsmåte Kommunal- og distriktsdepartementet h ...
 17. > Forside > Hva skjer > Tema > Vi bygger Bergen
  gen er gjort slik at den tilfredsstiller kravene Husbanken stiller for å gi tilskudd til å etablere omsorgsboliger. Underveis har også prosjektet samarbeidet godt med Byantikvaren og Byarkite ...
 18. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  mmene som skal konkurranseutsettes skal ha langtidsplasser uten spesialfunksjoner eller tilknyttede omsorgsboliger (inklusiv omsorg pluss-boliger). Videre prosess - Konkurranseutsettingen sk ...
 19. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  rsøkt muligheter for fremtidige løsninger for produksjon og levering av middager der sykehjem eller omsorgsboliger ikke har eget produksjonskjøkken, samt levering av middag til hjemmeboende. ...
 20. > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om den enkelte plan > Byrådsavd. for eldre, helse og omsorg
  edtok bystyret følgende tre nye merknader, som handler om treningstilbud, boformer samt sykehjem og omsorgsboliger som sentral for aktiviteter for nærmiljøet: "Fysisk aktivitet er sentralt fo ...