Illustrasjon fugleperspektiv fremtidige Dokken
Bilde: Bergen kommune

Arealstrategi for Dokken er levert fra fagetaten

Plan- og bygningsetaten har oversendt revidert forslag til arealstrategi for Dokken til politisk sluttbehandling.

Arealstrategien skal være styrende for områdets utvikling.   

Over 116 000 m2 frigjøres til byutviklingsformål når godshavnen flyttes ut av byen. Transformasjonsområdet er på totalt over 250 000 m2, og strekker seg fra Nøstet i nord til Møhlenpriskaien sør for Puddefjordsbroen. Bergen kommune eier mesteparten av arealet (ca 220 000 m2). 

Arealstrategi for Dokken skal:

 • Konkretisere visjonen fra Overordnet strategi for Dokken
 • Vise hoveddisponering for byutviklingen
 • Være et grunnlag for trinnvis utvikling av området
 • Være førende for arealplaner innenfor transformasjonsområdet
 • Være et arbeidsgrunnlag for nyetablert utviklingsselskap

Byplangrep som bygger på tradisjoner 

Byplangrepet gir rom for ulike og blandede formål. Håndtering av forurenset grunn, omlegging av hovedvegssystem, kollektivtransport og bybane, nytt byggeland i sjø, fremtidige løsninger for logistikk og havnedrift og behov for sosial infrastruktur. Arealstrategien tar høyde for store avhengigheter og usikkerheter, og viser hvordan området kan utvikles trinnvis etter hvert som havneaktiviteten omorganiseres og avvikles.  

Hovedgrepet i arealstrategien bygger på byromstradisjonene i det historiske Bergen sentrum, hvor det er satt av rikelig med byrom til allmennheten. Bergen sentrum kjennetegnes av et rikt og variert nettverk med forbindelser av forskjellige størrelser og med ulikt innhold.  

Når byen fortettes og Dokken-området transformeres, må området videreutvikles med gode gang- og sykkelforbindelser til målpunkt og attraksjoner. Det legges opp til gode byrom i form av allmenninger, gater, parker og en offentlig tilgjengelig sjøpromenade, og gangavstanden mellom disse skal være kort. Dette er en såkalt finmasket kvartalsstruktur. Det legges opp til gode koblinger til nærområdene og sentrum.  

Arealstrategien  har en fleksibilitet som gjør det mulig å utarbeide flere alternativer for innhold og bruk av bygningsmassen i området. 
 
Disse hovedprinsippene legges til grunn for transformasjonen av Dokken: 
1. Utvikle landskap og historie 
2. Møte sjøen med variert bruk 
3. Lage byrom og natur på land og vann 
4. Bruke fleksibel bystruktur og skape gode nabolag 
5. Bygge gåbyen på Dokken 

Mer enn 80 innspill i høringsperioden 

Høringsperioden for arealstrategien var april-mai 2021, og endelig arealstrategi er revidert etter høringen. Det kom inn over 80 innspill, og det er i ettertid avholdt flere medvirkningsmøter. En workshop som omhandlet utforming av sjøfronten, hvilke typer byrom området bør ha, og hvordan det kobler seg på eksisterende nabolag hadde mye å si for revidert arealstrategi. 

Medvirkningen  har resultert i flere endringer: Bystrukturen er gjort mer finmasket og samtidig mer fleksibel med hensyn til ulike bruksformål. Utforming av landskap og nytt byggeland i sjø er endret. Det legges opp til en utvikling der eksisterende havn kan videreføres på kort sikt, og utviklingen i de tidligste faser starter i sørøstre del av området.  

Nøkkeltall 

Arealstrategien legger opp til

 • 1 800 - 2 400 boliger 
 • Ca 400 000 m² BTA (fordelt på bolig, næring, institusjon, kultur, m.m) 
 • Ca 220 000 m² til byrom på bakken (offentlige parker, rekreasjon, lek og idrett, lommeparker og bakgårdsareal) 
 • Ca 70 000 m² med nytt byggeland i sjø 
 • Ca 3 000 meter med ekstra sjølinje 
 • Minst 5 barnehager 
 • Minst ett skole- og oppveksttun 
 • Minst en idrettshall/FYSAK 
 • 2 mobilitetshuber med parkering for delebiler, sykler, resirkulering etc 
 • 1 bylogistikkterminal i havneområdet 

Fremdrift og videre arbeid 

Arealstrategien som nå er sendt fra Plan- og bygningsetaten, skal først til behandling i byrådet, og så til behandling og endelig vedtak i bystyret.   

Arealstrategien er ikke juridisk bindende, men skal være førende for mer detaljerte reguleringsplaner i området.  

Arealstrategien skal legges til grunn ved behandling av arealplaner innenfor strategiområdet, og legger et viktig grunnlag for kommende regulering i transformasjonsområdet 

 

Les mer om Dokken her