Borerigg foran Bryggen
Arkeolog Rory Dunlop (i front) fra NIKU tar vare på materialet som hentes opp fra grunnen. Tirsdag var Bergen kommune v/Plan- og bygningsetaten, Riksantikvaren, NIKU og Vestland fylkeskommune samlet foran et av borepunktene på Bryggen for å orientere media om de supplerende grunnundersøkelsene.
Bilde: Elisabeth Langeland Matre, Bergen kommune

Bybanen til Åsane, gjennomfører supplerende grunnundersøkelser i sentrum

Det gjennomføres nå supplerende grunnundersøkelser i sentrum, i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane.

Grunnundersøkelsene skal gjøres i utvalgte punkter mellom Christies gate og Sandbrogaten.

Følger planlagt fremdrift 

Planforslaget for Bybanen og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane var på offentlig høring november-desember 2022, og det er kommet inn mange merknader i saken. I Riksantikvarens uttalelse til reguleringsplanforslaget ble det stilt krav om å utføre ekstra grunnundersøkelser i sentrum, og Vestland fylkeskommune har rettet innsigelse til planforslaget med dette kravet. Derfor gjøres dette nå.    

Bybaneprosjektet følger den planlagte fremdriften, og Plan- og bygningsetaten skal levere revidert planforslag våren 2023 for politisk 2. gangs behandling. Vedtak skal fattes av Bergen bystyre. 

Økt kunnskap for kvalitetssikring

- I løpet av de tre siste årene har vi gjort mange grunnundersøkelser langs hele traseen til Åsane, deriblant sentrum. Undersøkelsene som allerede er gjort har gitt et godt grunnlag for anbefalingene for fundamentering av banen. De supplerende grunnundersøkelsene kan gi økt kunnskap for en kvalitetssikring av vurderingene som prosjektet har gjort, sier prosjektleder for Bybanen i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, Solveig Mathiesen.  

Resultatene skal gi økt kunnskap om omfang, dybde og tilstand til de arkeologiske kulturlagene. Riksantikvaren vil bruke resultatene til å vurdere om planforslaget bør justeres eller endres for å ivareta kulturminnene.  

Tett samarbeid mellom Bergen kommune og Riksantikvaren

- Bergen kommune har jobbet raskt og effektivt for å møte våre krav om ekstra grunnundersøkelser langs bybanetraseen, det er vi glade for. Bybanen er viktig for Bergen og vi samarbeider tett med kommunen for å få undersøkelsene gjennomført på en god måte, sier Hanne Merete Moldung, seniorrådgiver i seksjon for arkeologiske kulturminner hos Riksantikvaren. 

Borearbeidet utføres av NorBor AS, og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) står for de arkeologiske undersøkelsene. Boringene for arkeologiske formål bores med naverbor, som forsiktig bores ned i jordlagene med spor etter kulturlagene og menneskelig aktivitet. Riksantikvaren vil orientere Bergen kommune om resultatene så raskt det lar seg gjøre.  I tillegg vil det anlegges miljøbrønner for overvåkning av bevaringsforholdene i grunnen. 

Her finner du geotekniske rapporter 

Da planforslaget for Bybanen og hovedsykkelrute til Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel ble levert til 1. gangsbehandling oktober 2022, var miljøtekniske undersøkelser og geoteknisk rapport vedlagt for de ulike delstrekningene. Rapportene finner du her, under hver delstrekning.  

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet