oversiktsfoto Bergen med fjellsiden med hus og vågen i bakgrunnen
Bilde: Ståle Heiberg-Andersen

En god start legger grunnlaget for godt samarbeid om planprosesser i Bergen

Bergen kommune mottar mange private planinitiativ, og målet er at saksgangen skal være så forutsigbar og effektiv som mulig.

 I 2021 gjennomførte Plan- og bygningsetaten en brukerundersøkelse i samarbeid med Bergen Næringsråd. Her forsøkte man å avdekke hva utbyggere og næringslivet mente om prosessene rundt plan- og byggesaker i Bergen kommune.  

Samarbeid er nøkkelen til god byutvikling 

Resultatene pekte på at mye fungerer, men også at etaten har noe å jobbe med og strekke seg etter. I etterkant av undersøkelsen inviterte Plan- og bygningsetaten til en bransjedag hvor temaet var «Samarbeid – nøkkelen til god byutvikling». Målet var å skape god dialog mellom kommunen og utbyggere, for å kunne samarbeide om god og bærekraftig byutvikling i Bergen. 

Gjennom dialogen på bransjedagen og i etterfølgende møter og workshops med bransjen, er det blitt klarere hva som skal for å forbedre planprosessene. Et av tiltakene er forbedringer av veiledningsmøte og oppstartsmøte.  

Det kan være vanskelig for private forslagsstillere å vite hva man trenger å ha klart av dokumenter i forkant av møter med kommunen.  

- Vi erfarer at vi får inn store mengder dokumentasjon i starten av planprosesser, alt dette er ikke relevant. Vi ønsker å bidra til at omfanget av produsert materiale blir redusert til det vi trenger for å starte opp planarbeidet, sier byplansjef i Plan- og bygningsetaten, Aslaug Aalen. 

Hva er et veiledningsmøte? 

Før det brukes tid og ressurser på utarbeidelse av et planinitiativ, anbefaler vi å bestille et veiledningsmøte med Plan- og bygningsetaten. I veiledningsmøtet orienterer kommunens fagfolk om viktige premisser, utredninger og avklaringer som må legges til grunn for planoppstart. Her kan kommunen blant annet peke på aktuelle problemstillinger og overordnede føringer for det aktuelle området som er kjent per dags dato. Da kan man også avklare hva som trengs – og ikke trengs - av dokumentasjon før oppstartsmøtet. Til veiledningsmøtet er det ikke nødvendig å utarbeide skisser eller annen dokumentasjon, men kommunen må ha opplysning om hvilket område det gjelder.  

Hva er et oppstartsmøte? 

Hensikten med et oppstartsmøte er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess, og avklare viktige forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig. 

Det er mange ulike tema som skal belyses i et planarbeid, og på oppstartsmøtet tar man opp de mest relevante temaene for det konkrete planinitiativet. Man skal også tydeliggjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og hvordan planen bør utformes før den kan bli behandlet av kommunen. I oppstartsmøtet drøfter man også forslag til fremdriftsplan. Kunngjøring og varsling om oppstart kan ikke gjennomføres før kommunen har gitt forslagsstiller skriftlig tilbakemelding om dette.  

Både veiledningsmøter og oppstartsmøter er gebyrbelagt.  

I 2021 gjennomførte Plan- og bygningsetaten 65 veiledningsmøter og 25 oppstartsmøter.  

Frokostmøte med Bergen Næringsråd

Fredag 21. oktober arrangerer Bergen Næringsråd i samarbeid med Plan- og bygningsetaten et frokostmøte med temaet “Slik skal planprosessene bli bedre”. 

Frokostmøtet vil ta opp hva som har blitt diskutert og gjort siden brukerundersøkelsen og se nærmere på hvordan prosessene for et bedre samarbeid kan fungere best mulig. 

Sjekk ut denne lenken for mer informasjon om frokostmøtet og påmelding. Obs - påmeldingsfrist 20. oktober kl. 10.00.

Oppsummering av brukerundersøkelsen:

Her finner du mer informasjon om veiledere for private planforslag