Byarkitektens lokaler i Domkirkegaten. Vi ser også Østre Skostedet med mennesker
Byarkitektens lokaler i Domkirkegaten
Bilde: Anne Kringstad

Evalueringen av Byarkitekten er klar

Evalueringen viser at Byarkitekten har oppnådd betydelige resultater og skapt positive endringer. Rapporten kommer også med noen anbefalinger.

Byarkitekten i Bergen ble opprettet i 2016 som en egen, uavhengig etat uten vedtaksmyndighet. Det er bystyret som har bedt om en evaluering av Byarkitektens arbeid med hensyn til ressursbruk, arbeidsområder og måloppnåelse. Asplan Viak har gjennomført evalueringen for Bergen kommune.

Evalueringen baserer seg på dybdeintervjuer med representanter fra ulike etater i Bergen kommune og en anonym, kvalitativ spørreundersøkelse sendt ut til et utvalg av respondenter fra ulike etater i Bergen kommune, arkitekter, konsulenter, utbyggere, samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner. 

- Byarkitekten var et svar på "tilfeldighetens by", og det er gledelig å lese at grepet med Byarkitekt har bidratt til å snu den utviklingen for Bergen.  Evalueringen ser på hvordan rollen har vært forvaltet, og gir gode innspill på hvordan rollen kan videreutvikles. Evalueringen skal sendes bystyret til orientering, sier byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Har bidratt til å løfte den arkitektoniske standarden

Evalueringsrapporten konkluderer med at Byarkitekten har bidratt til å løfte standarden for arkitektonisk utforming og byutvikling gjennom tiltak som arkitekturstrategien Arkitektur+, offentlig debatt om arkitektur, rådgiving og økt søkelys på bærekraft og kvalitet. Dette har ført til økt oppmerksomhet om estetikk, funksjonalitet og bærekraft i prosjekter.

Videre konkluderes det med at Byarkitekten lykkes med å sette kvalitet og arkitektonisk utforming på dagsordenen, øke bevisstheten om arkitektur i byutvikling, og forbedre utformingen av bygninger og byrom i Bergen, og at dette har skapt positive endringer.

Forbedringsområder og anbefalinger

Evalueringsrapporten konkluderer også med at det er områder som kan forbedres når det kommer til samarbeid, detaljnivå i tilbakemeldinger og rolleforståelse. Videre er det nødvendig å gjennomgå og styrke mandatet med en bedre politisk forankring.

Rapporten anbefaler blant annet å:

  • utarbeide et tydelig mandat og forankre det politisk, 
  • justere ressurser og prioriteringer som følge av det nye mandatet og 
  • kommunisere Byarkitektens mandat, rolle og prioriteringer tydeligere. 
  • definere tydelige roller, rutiner og ansvarsområder for ulike enheter og avdelinger som samhandler med Byarkitekten, slik at alle aktører involvert i byutviklingen forstår deres rolle
  • bidra til å styrke bestillerkompetansen i kommunen og blant utbyggere.
  • jobbe videre med å utvikle nettverk og samarbeid med både næringsliv, utbyggere, og andre kommunale etater
  • vurdere nøye hvilke prosjekter og arrangementer som gir mest verdi for byens utvikling