Gå tilbake til:
Du er her:
Svaner på rekke i Lille Lungegårdsvann på vinteren.
FUGLEINFLUENSA: Mattilsynet har påvist fugleinfluensa hos to svaner som er funnet død i Lille Lungegårdsvann.
Bilde: Andrew Buller

Fugleinfluensa påvist hos døde svaner i Lille Lungegårdsvann

Det er nylig påvist fugleinfluensa av den høypatogene varianten H5N8 hos to svaner som er funnet død i Lille Lungegårdsvann.

To døde svaner har fått påvist fugleinfluensa av den høypatogene varianten H5N8 i Lille Lungegårdsvann. Høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende.  

- Dette er varianten av fugleinfluensa som skaper størst bekymring hos Mattilsynet med tanke på et mulig større utbrudd av smitte hos villfugl og fare for smitte til tamfugl, sier Caroline Ertsås Christie, viltforvalter i Bymiljøetaten. 

Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav

Christie forteller at viruset blir spredt mellom fugl via sekret i luftveier og i ekskrementer.

- Å gå rundt med sko i et område med mye fugleekskrementer kan derfor bidra til spredning til nye plasser, og bør unngås, sier hun. 

Smitterisikoen for mennesker er svært lav, og Mattilsynet har ikke endret smitteverntiltak fra tidligere råd.

- Det generelle rådet er å vise forsiktighet, og å unngå nærkontakt med fugl. Håndtering av syk fugl frarådes, sier viltforvalteren.  

Bymiljøetaten minner også om at det etter ny viltforskrift som trådte i kraft 1. januar 2020 er klare regler mot innfanging av vilt, også ved ivaretagelse for rehabilitering. All ivaretagelse av vilt for rehabilitering skal forelegges  Mattilsynet for vurdering.

Ved funn av død fugl

Christie forteller videre at Mattilsynet følger opp smittesituasjonen gjennom testing og overvåking. Det vil ikke være mulig å ta prøver av alle døde fugler som observeres, men Mattilsynet vurderer fortløpende behovet for prøver av funn hos nye arter og i nye områder.

Ved funn av død fugl kan du melde observasjonen til Mattilsynet via deres meldetjenesete på telefon 22 40 00 00 eller e-post postmottak@mattilsynet.no

Det er relevant å melde fra om funn av følgende arter til Mattilsynet:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Duer, trostefugler og småfugl er av mindre relevans for testing.

Mating av fugl i vinterkulden

Christie informerer om at når fugler samler seg på en liten plass der de mates, øker smittefaren.

- Det er uheldig. Samtidig vil en full stopp av mating kunne medføre at fuglene i større grad forlater en etablert fôringsplass og tar med seg smitten til nye områder, sier hun. 

Viltforvalteren legger til at dette er en utfordring ettersom både fortsatt mating og opphør av mating kan bidra negativt i den smittesituasjonen vi nå har.

- Moderat mating på plasser som i dag er svært etablerte fôringsplasser bør derfor opprettholdes, men det er ikke ønskelig med massefôring, sier hun. 

Oppfordringen nå er å fortsette en begrenset mating, og oppfordre alle til å tenke på at det også vil være andre som mater til andre tidspunkt på dagen.

- Videre er det viktig at det ikke opprettes nye fôringsplasser andre plasser. Dette er viktig for å unngå å spre smitte til nye områder, sier Christie. 

Oppsummert er derfor anbefalingen slik situasjonen er akkurat nå, å fortsette med moderat mating på eksisterende fôringsplasser, og å ikke starte med fôring nye plasser. Mat bør plasseres ut i områder der publikum ikke passerer, slik at ekskrementer ikke blir spredt via sko.

Ønsker du mer informasjon om fugleinfluensa og oppdatert status, oppfordrer vi deg til å følge med på mattilsynet sine nettsider.