En bil fra Bildeleringen og en bil fra Hyre står parkert på plasser markert med bildelingssymbol.
Bergen kommune har etablert flere reserverte plasser for bildeling både på gateplan og på egne mobilpunkt.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Har du innspill til ny forskrift om parkeringstillatelser for bildeling i Bergen kommune?

Bymiljøetaten sender forslag til forskrift om parkeringstillatelser for bildeling i Bergen kommune på høring. Fristen for å gi innspill er 31. juli 2024.

Kommunen tilrettelegger for bildeling for å gjøre det enklere å bo i Bergen uten å eie egen bil. Siden 2017 har Bymiljøetaten etablert over 200 reserverte parkeringsplasser for bildeling i kommunen. Plassene er administrert gjennom en prøveordning. 

230 allsonekort

Bildelingsoperatører kan også få parkeringstillatelser i boligsonene etter forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen. Det er utstedt cirka 100 boligsonetillatelser for bildeling som er gyldige per i dag. Som en prøveordning er det også utstedt cirka 230 “allsonekort” som gir rett til å parkere i flere boligsoner. Dette utgjør viktige bidrag for å legge til rette for et attraktivt og synlig bildelingstilbud i Bergen.

Bymiljøetaten har evaluert dagens ordning, og utarbeidet forslag til en ny forskrift om parkeringstillatelser for bildeling i kommunen. 

Foreslår nye definisjoner og krav til delebiler

Formålet med forskriften er å tilrettelegge for bildeling for å stimulere til miljøvennlige transportformer, og redusere samlet bilbruk, bilhold og areal som brukes til parkering.

Forskriftsforslaget samler og justerer dagens regelverk og retningslinjer om reserverte parkeringsplasser, boligsonetillatelser og allsonekort for bildeling. Navnet allsonekort foreslås endret til flersonetillatelse. 

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av dagens praksis, men inneholder også nye elementer som en definisjon av «delebil», miljøkrav og krav om datadeling.

Hjemmelsgrunnlaget for forskriften er parkeringsforskriften kapittel 6, jf. vegtrafikkloven § 8.

Forslaget er nærmere beskrevet i Bymiljøetatens fagnotat av 14. desember 2023. Dokumentene i saken følger som vedlegg.

Send innspill 

Fristen for å sende inn høringssvar er 31. juli 2024. Høringssvar merkes med saksnummer 2023/152855 og sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no eller til Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen. 

Vi minner om at høringssvar er offentlige etter offentleglova. 

Vedlegg 

Les mer om: