Gå tilbake til:
Du er her:
vinnere med blomster
Årets vinnere, representert ved Celia Glanfield og Karl Sarkis fra MAD Bergen og Petter Hjortland, administrerende direktør i VestenFjeldske eiendom.
Bilde: Tina Therese Larsen

Her er vinneren av årets Arkitektur- og byformingspris

Årets vinner ble kåret på Byutviklingskonferansen 27. november, og prisen går til Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41. Gratulerer!

I år er det tiende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. Prisen skal fremme og belønne dem som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste 3 årene.

Årets pris hadde 35 kandidater, og ni av dem ble nominert.

LES OGSÅ: Her er vinneren av Bylivsprisen 2020

Juryens begrunnelse

Juryen har valgt å tildele årets pris til Infill Vaskerelven 39 Olav Kyrres gate 41. Vinneren er et eksempel på et svært vellykket byfornyingsprosjekt i en historisk del av sentrum. Prosjektet har restaurert og tilbakeført kvaliteter i eksisterende bygningsmasse, samtidig som det har etablerert et nytt, åpent inngangsrom mellom to eksisterende bygg som knytter seg til byrommet gjennom en stor åpen glassfasade.

I det nye infill-prosjektet er det satt av areal til fellesarealer og samhandling. Fra atriet er inngangspartiet alltid synlig, noe som gir en god oversikt over hvem som beveger seg inn og ut av bygget. 

Prosjektet er et godt eksempel på god ressursforvaltning, der man bidrar til en endringsdyktig by gjennom sambruk og optimalisering av arealer. Bygget er tilrettelagt for «coworking», noe som representerer en ny innstilling til ressursbruk, der man deler lokaler, ser verdier og er interessert i synergieffekter som oppstår ved å arbeide side om side med andre. Prosjektet kan dermed fungere som et treffpunkt for mange.

Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41 fremheves som et forbilde for andre aktører i eiendomsmarkedet. Det har en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser. Det skaper nye muligheter for samlokalisering av arbeidsplasser i et spennende prosjekt som tilfører gaten liv gjennom aktive førsteetasjer. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til årets vinner.

 

Byggherre er VestenFjeldske Eiendom, og arkitekt er Mad Bergen as

- Det er utrolig fint å få denne prisen, og vi håper andre vil sette pris på bygget også. Det har vært viktig for oss å få et inviterende bygg med et stort og synlig inngangsparti, sier Petter Hjortland, administrerende direktør i VestenFjeldske eiendom.

Arkitekt og partner i MAD Bergen, Celia Glanfield, forteller at videreføring av Bergens historie har vært viktig i prosjektet.  

– Dette har vært et utrolig gøy prosjekt å jobbe med, og det er kjekt at byens befolkning setter pris på resultatet. Vi vil også takke byantikvaren for godt samarbeid. Målet har vært å lage et utadvendt bygg og gi noe tilbake til byens befolkning, sier Glanfield.

Hederlig omtale

Rådet har også valgt å gi følgende prosjekter hederlig omtale:

1. Hopsåsen 23J, Villa Grieg      

Villa Grieg får hederlig omtale ut fra prosjektets unike kvaliteter som en arkitektonisk skulptur som et resultat av en helhetlig bærende ide.

Villaen har en tilsynelatende enkel kvadratisk plan, der bygningsvolument skrått reiser seg opp som et bånd fra terrenget og svevende omslutter et atrium over en liten dam. Karakteren av bygget forteller også noe om funksjonene, fra musikkstudioet i husets fot med utgang til hagen til volumet som huser bofunksjoner som svever over og omslutter den gamle karpedammen.

Villaen med sitt frie utsyn over Nordåsvannet låner inn utsikten fra landskapet på andre siden som gir en opplevelse av naturen som er sjelden. Bygningen er nennsomt plassert i landskapet som et objekt hevet opp på søyler, og trekker oppmerksomheten til landskapet rundt.

 

2. Muséplassen 3, Universitetsmuséet i Bergen - Naturhistoriske Samlinger

Gjenåpningen av Naturhistorisk museum er et viktig prosjekt for offentligheten, der interiør, fargesetting og utstillingsmontre er rehabilitert på en gjennomført måte. Prosjektet har utnyttet mulighetene som ligger i å utvikle bygget utfra den posisjon og rolle det har for byen, og den betydningen det har i sin lokale bydel.

Dette har resultert i et storslagent rehabiliteringsprosjekt som er usedvanlig godt løst. Prosjektet har reaktivert hele bygget, som er gjort allment tilgjengelig ved nennsomt integrerte løsninger som nesten ikke er synlige. Dette er særlig tilfelle i inngangspartiet, der man uten å løse billett nå kan gå gjennom utstillingssaler og videre til kafeen og aulaen i vestfløyen. Byggets kulturminnekvaliteter er gjennom rehabiliteringen blitt styrket, og bidrar til å opprettholde den viktige rollen muséet har hatt for generasjoner av bergensere. Rådet vil derfor fremheve Universitetsmuséet i Bergen som et eksempel på et svært gjennomarbeidet prosjekt der man gjennom en omfattende ombygging har ivaretatt en eldre og historisk bygning med viktige bygningshistoriske kvaliteter på en imponerende måte.

 

3. Åsane Senter 52, Åsane videregående skole, Åsane kulturhus og bibliotek og Åsane tannklinikk

Prosjektet er et svært godt eksempel på vellykket byforming og byfornying i en relativt ny bydel, som står foran en omfattende utvikling. Med sin beliggenhet ved siden av Åsane kirke vitaliserer det nye multifunksjonelle anlegget et byrom som lenge har ligget brakt og innholdsløst mellom parkeringsplasser og store bygningsvolumer. Det bidrar til utadrettet aktivitet på bakkeplan og høyner kvaliteten på rommene mellom ulike bygninger og sentrumsfunksjoner. Om bestillingen hadde åpnet opp for en mer desentralisert bygningsmasse der funksjonene kunne vært splittet opp i flere forskjellige bygg, kunne dette kanskje ha bidradd til en mer dynamisk bruk av byrommet, siden denne bydelen ellers er preget av store, innadvendte bygningsvolum.

Rådet ser at grepet med sambruk og optimalisering av arealer har gitt et prosjekt med mye mer generøse romforløp der de ulike funksjonene kan møtes og integreres enn det som er vanlig i tilsvarende undervisningsbygg.

Kandidatene utstilt ved Grieghallen

De ni kandidatene til årets pris står utstilt utenfor Grieghallen, og du finner dem også på nett her:

Årets nominerte til Arkitektur- og byformingsprisen

Rådet for byforming og arkitektur har i år bestått av Knut Harald Opheim, Gunn Nordal, Tor Helge Valen og Siri Skjold Lexau.