Stina Ellevseth Oseland
FERSK UNDERSØKELSE: – Det er godt å vite at vi har flertallet i ryggen når vi jobber med klimamålene i Grønn strategi, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten
Bilde: Håvard Prestegården

Klimaundersøkelsen 2023: Flere enn før mener klimamål er viktig

Årets klimaundersøkelse fra Klimaetaten viser at mer enn halvparten av bergensere mener målet om å være fossilfri i 2030 er viktig. Det er en økning fra 2021 og 2022.

For fjerde gang har Klimaetaten spurt bergenserne hvordan de stiller seg til ulike spørsmål om klima.

Klimaundersøkelsen 2023 fant at det er god oppslutning om klimamålene i Bergen, men at det er vanskelig å ta stilling til kommunens innsats. Samtidig mener bergensere at de minst inngripende klimatiltakene har størst sannsynlighet for gjennomføring.

Sammenlignet med i fjor, mener færre at Bergen har for stor trafikkbelastning. Det kan skyldes faktiske endringer i trafikkbelastningen i byen, eller at bergensere har endret synet på bilbruk.

– Klimaundersøkelsen viser hvert år hvordan bergensere oppfatter klimaarbeidet i kommunen. Det er godt å vite at vi har flertallet i ryggen når vi jobber med klimamålene i Grønn strategi, men den viser også at vi må jobbe mer med å fremheve klimaarbeidet vårt. Spesielt når arbeidet vårt med klimaomstilling gjør Bergen til en stadig bedre by å leve i, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.

Her kan du lese rapporten fra Opinion: 

Her kan du se tallgrunnlaget:

Vanskelig å ta stilling til klimakommunikasjonen i Bergen

Færre enn 1 av 5 vurderer Bergen kommunes innsats for å redusere klimagassutslippene i byen som god. En betydelig andel svarer også at de ikke vet. Det kan tyde på at bergensere ikke kjenner til klimaarbeidet som gjøres i kommunen.

Det gjenspeiles i at mange av de spurte synes det er vanskelig å ta stilling til kommunikasjonen om klimaarbeidet i Bergen kommune. Rundt 1 av 3 vurderer den som verken bra eller dårlig, og rundt 1 av 5 svarer at de ikke vet.

Tabell
Flertallet vurderer Bergen kommunes kommunikasjon om klimaarbeidet som verken god eller dårlig.
Bilde: Opinion/Bergen kommune

Vil ha inngripende tiltak overfor virksomheter

Det er bred oppslutning om at næringslivet i Bergen bør ta et større ansvar for å redusere sine egne klimagassutslipp, med mer enn 6 av 10 som sier at de enten er svært eller ganske enige i påstanden. Resultatet ligger på stabilt nivå fra 2022 til 2023.

Det er også en klar overvekt som støtter påstanden om at Bergen kommune bør innføre mer inngripende tiltak for å redusere klimagassutslippene blant virksomheter enn i dag. Der sier 6 av 10 seg enige i påstanden, og 2 av 10 er uenige.

Tabell
En klar overvekt av de spurte mener Bergen kommune bør innføre mer inngripende tiltak overfor virksomheter for å redusere klimagassutslipp.
Bilde: Opinion/Bergen kommune

– Rettferdig klimaomstilling krever at alle bidrar, også næringslivet. Dette synet ser vi at bergensere flest deler med oss. Resultatene viser også at innbyggerne i Bergen forventer at vi stiller strengere krav til virksomhetenes klimagassutslipp enn vi gjør i dag, sier Oseland.

Støtte til lokal matproduksjon

Det er bred støtte til påstanden om at det bør satses mer på lokal matproduksjon i Bergen, med nesten 3 av 4 som sier de er svært eller ganske enig. Under 1 av 10 sier de er uenig i påstanden. Klimaundersøkelsen viser også at kvinner er mer enige i påstanden enn menn.

Tabell
Nesten 3 av 4 er svært eller ganske enig i at det bør satses mer på lokal matproduksjon i Bergen.
Bilde: Opinion/Bergen kommune

Villige til å gjøre endringer i eget liv

Majoriteten av bergensere er villige til å gjør endringer i eget liv for at Bergen skal nå sine klimamål, med rundt 2 av 3 som svarte at de i noen eller stor grad er villig. Det er til sammenligning tre ganger så mange enn de som bare i liten eller ingen grad er villig til å gjøre endringer i eget liv.

Kvinner er i større grad villige enn menn til å gjøre endringer, med henholdsvis 73 % mot 55 % som svarte at de i noen eller stor grad har endringsvilje. 

Tabell
Majoriteten er villige til å gjøre endringer i eget liv for å nå klimamålene i Bergen.
Bilde: Opinion/Bergen kommune

– Det er fornøyelig at flertallet av bergensere viser velvilje til endring for å nå klimamålene våre. Det viser at de fleste har lyst til å være mer klimavennlige. Vi kan likevel ikke basere oss på velvilje alene. Kommunen og de offentlige myndighetene har et særskilt ansvar for at de klimavennlige valgene i hverdagen både er de enkleste og mest tilgjengelige, sier Oseland.

Om årets klimaundersøkelse

Klimaundersøkelsen 2023 er utarbeidet av Opinion for Klimaetaten. Den ble gjennomført med et representativt befolkningsutvalg for Bergen kommune, og hadde tusen deltagere. Det gir en samlet feilmargin på 1,4 til 3,1 prosentpoeng. 

Det ble gjort enkelte endringer i spørsmålene til Klimaundersøkelsen 2023, men metoden og tilnærmingen er den samme som tidligere klimaundersøkelser.

Les mer om: