Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon hus Nøstegaten
Bilde: Christine Hvidsten

Kommunen har fått sin første veileder for klimagass-beregninger

Veilederen gir tydelige retningslinjer for hva som forventes av klimagassberegninger i plansaker og byggesaker i kommuneplanens arealdel (KPA2018) for Bergen kommune.

Den ferske veilederen bygger på statlige og kommunale mål. Den er en oppfølging av klimamålene i kommuneplanens samfunnsdel (Bergen 2030) og kommunens klima- og energihandlingsplan "Grønn strategi", og konkretiserer hva som kreves i §§ 18.3 og 18.4 i kommuneplanens arealdel (KPA 2018).

Klimaetaten og Plan- og bygningsetaten har samarbeidet om å utarbeide veilederen, og målgruppen er primært utbyggere og saksbehandlere.

Her er veiederen:

Mer kunnskap og erfaring

- Foreløpig finnes det relativt få verktøy på landsbasis når det gjelder klimagassberegninger i plansaker og byggesaker, og vi har derfor utarbeidet en veileder som er tilpasset krav i bestemmelsene i KPA2018. Dette blir første generasjon, og vi skal utvikle den videre etter hvert som vi skaffer oss mer kunnskap og erfaring, sier Mette Iversen, seksjonsleder for kommuneplanavdelingen i Plan- og bygningsetaten.

I løpet av 2021 skal Bergen og Oslo kommune samarbeide i et prosjekt som skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for helhetlig og systematisk vurdering av klimafotavtrykk i plansaker og byggesaker. 

Byggsektoren står for 40 prosent av klimagassutslipp

- Bærekraftig byutvikling er en forutsetning for å nå Norges klimamål. Byggsektoren står for cirka 40 prosent av Norges totale klimagassutslipp, og for Bergen er det viktig å få på plass gode strukturer og verktøy for å få ned utslippene knyttet til bygg og anlegg, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør for Klimaetaten.

Når selve bygget blir mer energieffektivt, vil andre deler av byggeprosessen gi et forholdsmessig større bidrag til klimagassutslipp og energibruk. Dette gjelder særlig lokalisering av bygget og materialbruk. Utarbeidelse av klimagassberegninger i byggeprosessen er et godt verktøy for å redusere den totale klimabelastningen fra bygg.

Målet for klimagassberegningene

Klimagassberegninger gir et godt grunnlag for veloverveide valg når det gjelder gode klimatiltak. For å få størst utbytte, må klimagassberegningene utføres tidlig i planfasen og byggesaksfasen.

Klimagassberegninger skal:

  • gi utbygger et grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger
  • gi et grunnlag for diskusjon mellom kommunen og utbygger om klimapåvirkning av ulike tiltak
  • bidra til å finne de beste løsningene for lavest mulig utslipp
  • gi erfaringstall og grunnlag for statistikk og økt kunnskap i kommunen
  • inspirere alle som bygger Bergen til å være med å bidra til målet om et klimanøytralt samfunn

Veileder for støy

I tillegg til veileder for klimagassberegninger, er det utarbeidet en veileder for støy. Begge dokumentene finner du på temasiden for KPA2018