Legger områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden på høring

Formålet med planforslaget er å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget, bryte ned barrierer mot sjøen og legge til rette for en allmenn tilgjengelig strandsone.

Verneverdige sjøboder og boliger i grendene skal bli tatt vare på som kulturmiljø. 

Neumanntomten transformeres og utvides mot nord ved å ekspandere i sjøen. Byrådet sender nå planforslaget på høring. 

Illustrasjon til v:kartskisse med stiplet linje som viser omrisset av planområdet. Til høyre flyfoto av samme
Planområdet strekker seg fra Slaktehustomten i sør til Ludebryggen ved Gjensidigegården i nord og omfatter 110 dekar landareal og 170 dekar sjøareal.

Hovedgrep

  • Kristiansholm tilbakeføres til en holme og blir avsatt til et friområde tett på sjøen ved å grave ut en kanal. Funksjonsprogrammet og utformingen av holmen som friområde skal fastsettes gjennom en plan- og designkonkurranse. Flyhangaren på holmen bevares. 
  • Nye torg, gater og byrom kobler seg på eksisterende bystruktur og danner offentlige forbindelser mot sjøen. Sandvikstorget blir styrket som sentralt byrom og blir et bindeledd mellom fjord og fjell og transformasjonsområdet på Neumanntomten. 
  • I sjøområdene legger planforslaget til rette for veteranbåthavn, gjestehavn, småbåthavn og brannbåtnaust. Eksisterende småbåthavn og veteranbåthavn videreføres. I forlengelsen av friområdet er det planlagt en ny, allment tilgjengelig gjestehavn. Bølgebrytere ved Kystkultursenteret, Ludebryggen og utenfor eksisterende molo på Kristiansholm vil gi skjerming for veteranbåthavn, nytt brannbåtnaust og gjestehavn.
Foreslått bebyggelse
Boenhetene bygges i varierte størrelser. 10 prosent av alle boenheter blir utformet familievennlig, med direkte tilgang til uteareal, med mer enn 80 m2 BRA og minst tre soverom.
Bilde: OBOS
  • Neumanntomten blir utvidet mot nord ved å ekspandere om lag 7500 m2 i sjø. Hele transformasjonsområdet gir plass til 380 nye boenheter, barnehage, noe service/næring, nye byrom og strandpromenader. Byggehøydene og takutformingen er variert og trappes ned mot sjøen i vest og mot kulturmiljøet i sør. 
  • Eksisterende bruk av Bergen Arkitekturskole (BAS) videreføres. Planslaget åpner for noe mer bebyggelse og en sjøpromenade på utsiden av dagens kaikant. En tverrforbindelse mellom Sjøgaten og sjøen sikrer allmennheten tilgang til sjøfronten og promenaden.
  • For eksisterende bebyggelse er områdereguleringen i all hovedsak en verneplan som sikrer kulturmiljø og kulturhistoriske verdier.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 21. mars

Planforslaget blir lagt til høring under kunngjøringer når det er klart