Kart som viser planforslaget i området Nøstegaten
Illustrasjonsplan for Nøstegaten
Bilde: MAD + Henning Larsen + Tredje Natur

Planforslag for Nøstegaten er sendt til politisk behandling

I området der TV2 tidligere holdt til på Nøstet, er det foreslått boliger, barnehage, gode byrom og sjøpromenade. Saken er nå sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling.

Formålet med planforslaget er å gi nytt liv til det tidligere industri- og næringsområdet på Nøstet.  

Nytt bomiljø og offentlig torg 

Intensjonen er å omgjøre eksisterende kontor- og næringsbygg i Nøstegaten til et nytt bomiljø, og området skal åpnes mot sjøen. I tillegg til boliger og barnehage, legges det i planforslaget til rette for noe næring i form av kontor, bevertning og kulturformål.  

Av eksisterende bebyggelse i området skal Bjørgeboden og Dokkhuset ved Dikkedokken bestå, samt kontorbygg og havnelager på Nordre Nøstekai. Deler av den øvrige bygningsmassen er foreslått revet. Det legges opp til byggehøyder på fire til seks etasjer. Det skisserte prosjektet åpner for cirka 250 boenheter, med parkeringsanlegg under bakken.  

Boligene vil få private balkonger og uteareal på bakkeplan. Utearealene skal tilrettelegges for ulike behov og utformes både med leke- og aktivitetsområder og rolige oppholdssoner. Tilnærmet alt areal på bakkeplan vil være tilgjengelig for allmennheten. 

Det skal gjenopprettes kontakt med sjøen, og området får nye gater, byrom og promenade langs sjøen. Dette gir mulighet for aktivitet og rekreasjon for byens befolkning.  

 

Illustrasjonsbilde fremtiden med folkeliv, nytt torg og boliger.
Illustrasjonen viser hvordan området kan bli med blant annet et nytt torg.
Bilde: MAD + Henning Larsen + Tredje Natur

Dagens situasjon i planområdet 

Planområdet ligger langs sjøen ved Nøstet/Verftet, på sørsiden av Nordneshalvøyen. Området avgrenses mot Dikkedokken i nord, inkluderer Nøstegaten i øst og Nordre Nøstekai i sør. Boligområdet som i dag ligger nord-øst for planområdet består hovedsakelig av eldre tett trehusbebyggelse, med enkelte større bygårder i mur. Hele bebyggelsen er regulert til “spesialområde bevaring”, og i kommuneplanens arealdel ligger den i hensynssone kulturmiljø. Området langs sjøen er i dag preget av industri- og næringsbygg. 

Nøstegaten inngår som en del av kulturaksen i Bergen. Nord for planområdet ligger tidligere industrihaller og kulturhuset USF.   

Planens fremdrift og saksdokumentene 

Planforslaget som nå er sendt fra Plan- og bygningsetaten, skal først til behandling i byrådet, og så til behandling og endelig vedtak i bystyret.  

Planforslaget var på høring januar og februar 2018, og det har vært gjennomført to begrensede høringer etter dette. Når planen er vedtatt, blir dette kunngjort på kommunens kunngjøringssider. Dersom du ønsker å se alle dokumentene i saken, kan du gå inn på saksinnsyn på sak 201401768 (tidligere saksnummer) og 2022/20456 (nytt saksnummer). Der ligger også alle merknadene som er kommet inn i saken.  

Overordnede planer og retningslinjer 

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan sentrum, vedtatt 10.12.2001. Området er avsatt til byutviklingsområde, inkludert delområde med blandingsformål. 

I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA) er området avsatt til sentrumsformål/ byfortettingssone. Det er også hensynssoner knyttet til kulturmiljø. Bebyggelsens egenart og særpregede kulturmiljø skal sikres og opprettholdes, og eksisterende bebyggelse skal være premissgivende for byggehøyder, volum og bebyggelsesstruktur ved nye tiltak.  

Vedlegg