Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsbilde av området, illustrasjon

Se planforslaget for Mindemyren nord

Flerbruk, grøntarealer, naturmangfold, byggehøyder, kvalitet og tilgjengelighet til Solheimsvatnet er viktige stikkord i planforslaget for Mindemyren nord.

Mindemyren  skal bli en kompakt bydel med et stort mangfold. I tillegg til bybaneprosjektet er det store området  delt inn i flere delplaner, og en av planene er Mindemyren nord ved Solheimsvatnet. Plan- og bygningsetaten har nå sendt planforslaget for Mindemyren nord videre til politisk behandling.  

Se forslaget i 3D

Her kan du se planforslaget i en egen 3D-modell. Ønsker du å se alle planene for Mindemyren i 3D, kan du trykke her. Nederst på siden finner du saksdokumenter som er knyttet til planforslaget for Mindemyren nord. 

Variert område

I Mindemyren nord skal det legges til rette for bolig, barnehage, næringsvirksomhet på gateplan, kontorer, torg, grøntarealer, park og et kommunalt flerbruksbygg som skal inkludere barneskole, idrett, kultur, frivillighetssentral, omsorg-plussboliger og aktivitetssenter.  

- Mindemyren nord er et komplekst område der vi har et tett samarbeid mellom det offentlige og private. I forslaget som nå legges frem, ligger alt til rette for at det kan bli varierte aktiviteter i området både på dagtid og kveldstid. Planen bygger også opp under visjonen om en blågrønn gåby for alle, sier byplansjef Aslaug Aalen.  

Sambruk og flerbruk

Det skal etableres et flerbruksbygg i området, der den tidligere postterminalen ligger i dag. Bygget skal blant annet gi rom for barneskole, idrett, omsorgsboliger, aktivitetssenter og frivillighetssentral. Utearealene til flerbruksbygget skal fungere som en forlengelse og utvidelse av dagens park, og barnehagen blir en del av dette. Det er også foreslått uteareal på taket. Dette er tiltak som skal fremme integrering og sambruk i Mindemyren.   

Grøntarealer og naturmangfold

Kvaliteten rundt Solheimsvatnet skal heves. En av intensjonene i planen er å sikre gode grøntarealer og bedre tilgjengelighet til vannet. Det er også viktig å bevare naturmangfoldet spesielt langs vannet, slik at dyrelivet ikke blir forstyrret.  

Det er i tillegg foreslått en oppgradering av dagens gangvei rundt Solheimsvatnet med god universell utforming. Nord-øst for vannet er et område med sterke naturverninteresser. For å unngå for store inngrep i naturen her, er det foreslått en tursti som følger dagens etablerte sti.  

Planforslaget tilrettelegger også for et torg som binder Kanalveien til Solheimsvatnet. Her skal det plantes trær og etableres et bygg som kan romme ulike aktiviteter og arrangementer.  

Parkering og byggehøyder

På Mindemyren nord legges det opp til en fremtidsrettet parkeringsløsning som støtter opp om gåbyen Bergen. Planområdet skal utformes som et bilfritt område uten parkeringsplasser, bortsett fra HC-parkering. Bybanen til Fyllingsdalen, som åpner november 2022, vil sikre god adkomst til området, i tillegg til gode sykkelveier og gangakser.  

Det er viktig å sikre variasjon i byggehøydene. Dette fremkommer i bystyrets vedtak av områdereguleringen. Det foreslås å frigjøre mest mulig areal på bakkeplan til uteoppholdsareal for bolig, barnehage og flerbruksbygget. Planforslaget legger derfor vekt på å samle bebyggelsen i høye bygg med variert byggehøyde på 4. – 8. etasjer. Her ønsker man å bygge høyere mot vegsystem og lavere mot områder som park og torg.   

God medvirkning

Medvirkningsprosessen har blant annet ført til 32 merknader til oppstartssaken. I tillegg arbeides det med å arrangere workshops og andre arrangementer for å skape en god dialog om prosjektet.  

Saksdokumenter 

Se saksdokumenter for planforslaget her:

Mer om Mindemyren på nett

Gå til temaside for Mindemyren