Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser Elise Birkeland, Beate Husa, Endre Ytreland og Stine Emilie Konradsen.
SAMARBEID: Elise Birkeland, Beate Husa, Endre Ytreland og Stine Emilie Konradsen ser frem til et tett og godt samarbeid mellom Bergen kommune og frivillig sektor for å realisere tiltakene i den nye frivillighetsplanen som ble vedtatt i bystyret i slutten av april.

– Bergen skal være en foregangsby for frivillighet

Helsebyråd Beate Husa ser frem til et tett samarbeid med frivillig sektor i arbeidet med å realisere tiltakene i kommunens nye frivillighetsplan. – Vi skal sammen finne gode løsninger, sier hun.

Beate Husa (helsebyråd) og Stine Emilie Konradsen (frivillighets- og folkehelserådgiver) besøkte nylig Endre Ytreland (leder for frivillighetsutvalget og regionleder for Redningsselskapet) og Elise Birkeland (nestleder i frivillighetsutvalget og virksomhetsleder for Forandringshuset Bergen) i Redningsselskapets lokaler på Tollbodallmenningen. Der markerte de at den nye frivillighetsplanen «Frivillighet i Bergen – Plan for frivillighet i Bergen kommune 2022-2025» ble vedtatt i bystyret i slutten av april.    

Overordnet plan 

– Dette er en overordet plan som tar opp hvordan vi skal jobbe for at Bergen skal være en foregangsby for frivillighet. Den viser hvordan vi skal skape viktig dialog og godt samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner. Vi skal sammen finne veien videre for å styrke frivilligheten og gjøre hverdagen deres enklere, sier Husa.  

I planen er det 19 tiltak. De handler i stor grad om en forenklingsreform slik at frivillig sektor kan bruke mer av sin tid på rekruttering og aktiviteter, og mindre tid på tunge og byråkratiske søknads- og rapporteringssystemer.  

Ett av tiltakene er at kommunen skal vurdere frivillighetens behov for lokaler ved nye kommunale utbyggingsprosjekter og ved rehabiliteringsprosjekter av kommunale bygg. Et annet tiltak er at tilskuddsportalen skal videreutvikles, slik at det blir enklere og mer forutsigbart å søke om kommunale tilskuddsmidler. I tillegg skal kommunen jobbe for å gjøre utleieportalen Aktiv kommune mer brukervennlig og tilgjengelig for flere frivillige lag og organisasjoner. 

– En forpliktelse 

Endre Ytreland, leder for frivillighetsutvalget og regionleder for Redningsselskapet, er fornøyd med den nye frivillighetsplanen.  

– Dette er en forpliktelse på at det blir et tett samarbeid mellom oss i frivillig sektor og Bergen kommune. Jeg håper at vi har oppnådd flere av målsettingene når vi skal evaluere arbeidet om cirka et år, og jeg forventer at vi i alle fall har kommet i gang med konkrete tiltak, sier han.  

Frivillighetsutvalget i Bergen kommune ble opprettet i 2015. Utvalget er selvstendig med egen ledelse, og det består av representanter fra 18 ulike lag og organisasjoner.   

– Vi er et talerør for frivilligheten, forteller Ytreland.    

Elise Birkeland, virksomhetsleder for Forandringshuset Bergen og nestleder for frivillighetsutvalget, trekker frem at de er et bindeledd mellom kommunen og frivilligheten.  

– Vi har en koordinerende rolle. Tanken er at utvalget skal gjøre det enklere for frivillige lag og organisasjoner å komme i kontakt med dem som tar avgjørelser, sier hun.   

Husa understreker at utvalget har en viktig funksjon i arbeidet for å realisere tiltakene i planen.  

– De kjenner behovene og ønskene til frivillig sektor, og det er i samarbeid med dem at vi kan styrke og stimulere frivillig sektor, sier helsebyråden.  

Tuftet på medvirkning 

Stine Emilie Konradsen, frivillighets- og folkehelserådgiver i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, trekker frem at medvirkning fra frivilligheten også har hatt stor betydning i arbeidet med å lage planen som nylig ble vedtatt av bystyret.  

– For å sikre medvirkning fra frivillig sektor satset vi blant annet på metoden «Gjestebud». Dette er en form for uformelt diskusjonsmøte, og det er aktørene selv som arrangerer møtene. Vi delte inn gjestebudene i ulike fagområder som blant annet helse, tro og livssyn og beredskap. Det ble arrangert totalt åtte gjestebud, der deltakerne kunne snakke fritt og komme med sine innspill, forteller Konradsen.  

Frivillighets- og folkehelserådgiveren forteller at kommunen i tillegg etablerte en referansegruppe.  Den har bestått av representanter fra Frivillighetsutvalget, Amatørkulturrådet og Idrettsrådet i Bergen. Planen var også ute på høring, og der kom det mange innspill.   

– Tilbakemeldinger som gikk igjen var behov for at det blir enklere å søke om tilskudd og at frivillig innsats og aktivitet får større synlighet enn tidligere. Alle tiltakene i den nye planen er basert på behov som har kommet frem via samarbeidet med frivillig sektor, sier hun.  

Konradsen understreker at det fremdeles er viktig med medvirkning fra frivilligheten etter at planen er vedtatt.  

– Plan for frivillighet i Bergen er tuftet på medvirkning, men for å oppnå best mulig resultater må vi fortsatt samarbeide tettest mulig med frivillig sektor når vi nå skal gjennomføre tiltakene i planen, avslutter Stine Emilie Konradsen.  

Mer informasjon