Foreslå nye medlemmer til Ruspolitisk råd innen 3. november

Ruspolitisk råd er et rådgivende organ for Bergen kommune, som skal sikre at brukere og pårørende får delta med sine erfaringer i kommunens ruspolitiske arbeid. Nå søker vi nye medlemmer.

Ruspolitisk råd skal til sammen ha ni (9) medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene skal først og fremst representere brukere og pårørende av personer med rusrelaterte problemer, og ikke sin eventuelle organisasjon og dens medlemmer. Rådets sammensetning skal ha en overvekt av personer med brukererfaringer, og begge kjønn skal være representert.  Det er Byrådet som oppnevner medlemmene i Ruspolitisk råd.

Slik foreslår du nye medlemmer i Ruspolitrisk råd

Ønsker du selv å delta, eller kjenner du noen som du tenker kan gjøre en innsats i Ruspolitisk råd? 

Send oss en e-post med personens fulle navn, adresse, helst e-postadresse, fødselsår og eventuelt hvilken organisasjon vedkommende er medlem i. I tillegg ønsker vi en kort begrunnelse for forslaget ditt. 

Personen som blir foreslått må være kjent med dette, og at den endelige oppnevningen foretas av byrådet.

Forslag sendes til BBS@bergen.kommune.no innen 3. november.

Praktisk informasjon om Ruspolitisk råd

Oppnevningsperioden er frem til kommunevalget i 2027. Det er en personlig oppnevning. Det betyr at selv om representanten slutter i sitt eventuelle verv i en organisasjon, så vil hun eller han fortsette i sitt verv i Ruspolitisk råd. 

I dag har rådet ti møter i året. Rådet bestemmer selv sin møtetid, men i inneværende periode har møtene vært holdt første tirsdag i måneden klokken 14.00–15.30. Det blir gitt møtegodtgjørelse. 

Det er i tillegg ønske om at representanter i rådet deltar i ulike kommunale arbeids- og referansegrupper. Deltakelse her er utfra interessefelt og mulighet til å bruke tid på dette. Det blir gitt møtegodtgjørelse også for disse møtene.

All saksbehandling i rådet foregår elektronisk.

Eventuelle spørsmål om Ruspolitisk råd kan sendes til rune.tjosvold@bergen.kommune.no

 

Les mer om: