Gå tilbake til:
Du er her:
rapport NAV Årstad
Forside rapport for intern evaluering av håndtering av hendelsen ved NAV Årstad 20.september 2021
Bilde: PricewaterhouseCoopers Norge (PwC)

Les rapporten om håndteringen av hendelsen ved NAV Årstad

Håndteringen og oppfølgingen av hendelsen ved NAV Årstad vurderes som god. Samtidig er det avdekket svakheter og forbedringsområder. Det er konklusjonen i PWCs evaluering av håndteringen.

Partnerskapet NAV Vestland og Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig ønsket en evaluering av sin interne håndtering av hendelsen ved NAV Årstad mandag 20. september 2021. Oppdraget ble gitt til PricewaterhouseCoopers Norge (PwC) og ble avgrenset til tidsperioden 20. september–30. november 2021. PwC har nå levert sin rapport.

Last ned - og les rapporten i sin helhet:

Håndteringen var i hovedsak god, men har rom for forbedring

Det som skjedde den 20. september var tragisk, først og fremst for dem som ble direkte berørt og deres nærmeste. Hendelsen har også satt dype spor hos de ansatte. Det er viktig å lære mest mulig av hvordan hendelsen ble håndtert, slik at erfaringene kommer til nytte både i NAV Vestland og i resten av NAV. Derfor var det viktig at noen utenfra gikk gjennom hendelsen og håndteringen av den.

PwC vurderer samlet sett at håndteringen og oppfølgingen av hendelsen ved NAV Årstad var god. Samtidig er det avdekket svakheter og forbedringsområder.

Oppsummert er PwCs hovedfunn at:

 • Lederutøvelsen var i tråd med rolle- og ansvarsbeskrivelser på lokalt- og partnerskapsnivå.
   
 • To-ledermodellen representerte en betydelig beredskapsmessig risiko, men var en styrke i den aktuelle situasjonen grunnet gode personlige relasjoner lederne imellom.
   
 • Internkommunikasjonen etter hendelsen fulgte god praksis for krisekommunikasjon.
   
 • Det var sentrale mangler i planverket når det gjelder samhandling og ansvarsforhold mellom stat og kommune i en beredskapssituasjon.
   
 • Det var store forskjeller på hvordan NAV Vestland og Bergen kommune organiserte sin respons.