Annonseringsdato: 17.02.2024
Klagefrist: 10.03.2024
Saksnummer: PLAN-2022/23825
Arealplan-ID: 20000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Om planforslaget

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune forslo å oppheve eldre reguleringsplan for Bergensdalens midtre del, arealplan-ID 20000, vedtatt i 1923. Planområdet ligger i Årstad bydel og omfatter flere områder mellom Søndre Skogsvei (vest), Ibsens gate (nord), Nattlandsveien (øst) og Fageråsveien (sør).

Bystyret vedtok oppheving av reguleringsplanen i møte 31.01.2024 sak 28/24.

Hovedmålet med opphevingen er å rydde i planregisteret og forenkle plangrunnlaget i byggesaksbehandling. Slik at kommunens plangrunnlag er entydig, oppdatert og et godt styringsverktøy for nye byggetiltak.

Etter opphevingen kan byggesaker behandles etter overordnede planer, inntil eventuell ny reguleringsplan er utarbeidet og vedtatt.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage