Annonseringsdato: 22.03.2024
Merknadsfrist: 19.04.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20614
Arealplan-ID: 70180000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 166, bnr. 535 m.fl. Sentrumsformål. Begrenset høring.

Om planforslaget

En til En arkitekter AS foreslår på vegne av Calmar Eiendom 2 AS detaljregulering for et område i Kong Oscars gate i Bergenhus bydel. Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende bygg i Kong Oscars gate 46 og 48 for å legge til rette for et nytt hostell over tre etasjer og loft med bevertning i nybyggets 1. etasje. Eksisterende bygning i Kong Oscars gate 44 bevares.

Illustrasjoner av de planlagte byggene i Kong Oscars gate
Figur 1: Endringer i bebyggelse sett fra Kong Oscars gate. Utforming til offentlig ettersyn er vist øverst, mens nederste oppriss viser utforming til begrenset høring.
Bilde: Bergen kommune

Endringer etter offentlig ettersyn omfatter endringer i utforming av bebyggelsen på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Byarkitekten, Byantikvaren og Vestland fylkeskommune. Det foreslås nå to bygningsvolum i stedet for ett bygg, se Figur 1. Det ene bygningsvolumet, mellombygget, bryter med Kong Oscars gate 44 og hovedbygget både i form og uttrykk. I tillegg er bestemmelsene supplert etter innspill fra Riksantikvaren, og bestemmelser om vareleveringslommen er endret.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad