Annonseringsdato: 10.01.2024
Merknadsfrist: 05.02.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20484
Arealplan-ID: 65020000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Fana, gnr. 13, bnr. 1132 m.fl.

Om planforslaget

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn 01.03.2017 – 25.04.2017, og på begrenset høring på følgende tidspunkt: 30.11.2017-15.12.2017, 29.04.2020-15.06.2020 og 19.07.2021-06.09.2021.  

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av Vestland fylkeskommune. 

Hovedformålet med planforslaget for Tunvegen-Jacob Kjødes veg er å tilrettelegge for vei-, gang-, sykkel- og infrastrukturtiltak i Paradis sentrum.

I forhold til planforslaget som ble sendt på begrenset høring i 2020, er det foretatt endringer knyttet til plangrense for ny veg fra Jacob Kjødes veg. Bakgrunnen for endringsforslaget er i hovedsak knyttet til ukjente grunnforhold samt økt rigg- og anleggsområde for bygging langs eksisterende mur. Se varslingsbrev lengre ned på denne siden under «saksdokumenter» for mer informasjon.

Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringene, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Har du merknader til planforslaget? (Begrenset høring)
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: