Annonseringsdato: 07.10.2023
Klagefrist: 04.11.2023
Saksnummer: PLAN-2022-20562
Arealplan-ID: 65810000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Om planforslaget

Bergen bystyre vedtok reguleringsplanene for Bybane til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel, hovedsykkelrute og rigg- og anleggsområde i møtene 31.mai og 27. september 2023.

Denne kunngjøringen gjelder: 

Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan. 

Reguleringsplanen for delstrekning 2 (DS2) legger til rette for bygging av bybane fra Sandbrogaten til Eidsvågtunnelen, og hovedsykkelrute fra Sandviksveien til Eidsvågtunnelen. 

I tillegg til bybane, gang og sykkel regulerer planforslaget for DS2 også veger og nye ramper for Fløyfjelltunnelen i Sandviken. 

Bystyret vedtok også å oppheve reguleringsplan for Nordre innfartsåre til Bergen, parsell Nygårdstangen – Eidsvåg PlanID 5790000. Bakgrunnen er at ny løsning for E39 er regulert.

 

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

 

Saksdokumenter: