Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 21.12.2022
Saksnummer: 2022-56816
Arealplan-ID: 70670000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus. Hovedformål: Rigg- og anleggsområde. Type plan: områderegulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er et teknisk saksnummer for at merknadsboksen skal fungere. Riktig saksnummer er 2022/20720. 

Om planforslaget

Bergen kommune har utarbeidet forslag til offentlig reguleringsplaner for Bybanen og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel. Byrådet har i møte 20.10.2022 fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

Denne kunngjøringen gjelder
Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. PlanID 70670000, områdereguleringsplan.

Planområdet omfatter gnr.168 bnr.76, 78,1944 m.fl., kalt «Saltimporttomten» etter bedriften som brukte tomten i en årrekke.  Planforslaget regulerer til midlertidig bruk, og tilbakeføres til utbyggingsformål etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt. 

Reguleringsplan for anleggstunnel og rigg- og anleggsområde på Saltimporttomten er en plan for raskere gjennomføring av Fløyfjelltunnelens forlengelse, og vil også ha stor betydning dersom søndre/eksisterende del av Fløyfjelltunnelen til Nygårdstangen skal oppgraderes til fullgod standard. 

Informasjonsmøte og kontordag

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter og kontordager i høringsperioden. For Fløyfjelltunnelen - Rigg og anleggsområde inviteres til:

 • Offentlig informasjonsmøte tirsdag 15.11.2022 klokken 18-20. Sted: Norges Handelshøyskole, Auditorium Max. 
 • Kontordag onsdag 23.11.2022 klokken 12-18. Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Ulike delstrekninger og saksnumre

Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger:

 • Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan. 
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan.
 • Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan.
 • Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan.

I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde: 

 • Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. PlanID 70670000, områdereguleringsplan.

Fakta om prosjektet

 • Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel.
 • Traséen har 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten. 
 • Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane.
 • Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m). 
 • Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km.

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.no

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Byrådssaken med vedlegg

Fagnotat med vedlegg