Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.02.2023
Merknadsfrist: 17.03.2023
Saksnummer: 2022-56653
Arealplan-ID: 65800000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. Detaljplan, begrenset høring.

Reguleringsplanforslag for Bybanen til Åsane var på høring november-desember 2022. Det gjennomføres nå en begrenset høring for en justering av planforslaget ved tunnelinnslaget for Bybanen i Sandbrogaten. Dette gjelder: 

Endret plassering av areal for tekniske anlegg i området ved tunnelmunningen i Sandbrogaten. Bakgrunnen for justeringen er uttalelsen fra Forsvarsbygg med et faglig råd om å styrke nasjonal sikkerhet. Plan- og bygningsetaten har arbeidet med en justert løsning for å muliggjøre at jernbanesporet til Koengen kan reetableres ved en ekstraordinær og kritisk situasjon. Plankart og reguleringsbestemmelser er justert i henhold til dette. 

Berørte parter varsles særskilt ved brev.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad